Gospodarka odpadami - informacja o planowanym postępowaniu

Wójt Gminy Kościelisko informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) – dalej określanej jako: u.c.p.g., Wójt Gminy Kościelisko niniejszym informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko od dnia 01.10.2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Gminy Kościelisko przyjęła w dniu 19.07.2018 r. – uchwałę nr XXXVII/285/18 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Kościelisko.

Równocześnie Wójt Gminy Kościelisko informuje o możliwości wyłączenia się przez ww. właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Kościelisko od dnia 01.10.2024 r.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kościelisko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 64 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od dnia 08 lutego 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Kościelisko. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 3b u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 01.10.2024 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z przepisów u.c.p.g., w szczególności z przepisu art. 6c ust. 3b, 3c, 3e. Zaznaczyć należy,
iż w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 12.04.2024 r. na adres: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko. Komórką organizacyjną Gminy Kościelisko wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Mając na uwadze brzmienie art. 6c ust. 3c pkt 1 u.c.p.g. informuje się również, że w tym samym terminie 64 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 12.04.2024 r. włącznie, właściciel nieruchomości może odwołać oświadczenie
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Kościelisko, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

Informacja do pobrania w pliku Word - TUTAJ