„Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kościelisko”

 • 5 czerwca 2024 / 9:59
Gmina Kościelisko realizuje projekt pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kościelisko”, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla Środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B - Funkcjonowanie ekodoradców w gminach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Kościelisko w latach 2024-2026. Całkowity koszt Projektu: 588 221,37 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 499 988,16 zł

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych w Gminie Kościelisko

 • 6 maja 2024 / 13:48
W dniu 27 maja 2021 roku Gmina Kościelisko podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM” o dofinansowanie projektu pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych w Gminie Kościelisko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program współpracy transgranicznej INTERREG VI-A Polska – Słowacja 2021-2027

 • [3 Października 2023 / 12:55]
Gmina Kościelisko kontynuując współpracę ze swoim długoletnim słowackim partnerem - Miastem Tvrdošín, przygotowuje się do kolejnych działań, mających na celu ożywienie ruchu turystycznego w obszarze pogranicza polsko-słowackiego, przez przygotowanie wspólnych transgranicznych projektów. W tym celu przedstawiciele obu partnerów spotykają się, dyskutują, analizują różne formy działań, tak by wspierać zrównoważoną turystykę poprzez zintegrowane i całościowe podejście - uwzględniając dobro mieszkańców i turystów oraz poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego. Kolejna perspektywa finansowa, umożliwiająca korzystanie z dofinansowania w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG VI-A Polska – Słowacja 2021-2027, daje szanse na działania w dziedzinie twórczego i atrakcyjnego pogranicza. Skutkiem jest dążenie do realizowania pomysłów, projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków...

Cyfrowa Gmina

 • 7 września 2023 / 13:19
Gmina Kościelisko zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

„Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie"

 • 2 maja 2023 / 9:38
Gmina Kościelisko w dniu 22 marca 2023r. podpisała umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie trzech szkół z terenu Gminy Kościelisko w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego — miasteczka rowerowe mobilne wraz z doposażeniem infrastruktury drogowej w oznakowanie”.

Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kościelisku dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • 14 lutego 2023 / 13:45
Gmina Kościelisko realizuje przedsięwzięcie grantowe pt. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kościelisku dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

 • [ 28.10.2022 / 13:08 ]
Gmina Kościelisko w dniu 18 sierpnia 2021r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne (Centrum Aktywnej Integracji i Interwencji Kryzysowej, siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, siedziby Urzędu Gminy Kościelisko) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

 • 20 grudnia 2022 / 13:58
Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. zatwierdził Uchwałą Nr 1774/22 listę wniosków o przyznanie grantu, zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Gminie Kościelisko przyznano dofinansowanie w wysokości 112 740,01 złotych na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów. Z otrzymanych środków sfinansowane zostaną dodatkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje komunikacji w...

Centra Tradycji i Turystyki

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Nowe Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku już jest dostępne dla mieszkańców i turystów. W grudniu 2015r. został oddany do użytkowania obiekt Centrum Tradycji i turystyki w Kościelisku przy ulicy Nędzy Kubińca 136. Budynek został wybudowany w ramach projektu „Centra tradycji i turystyki” realizowany we współpracy z partnerskim Miastem Tvrdosin z dofinansowaniem ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka na lata 2007-2013.

Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 4 września 2017r. podpisała umowę, z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Demontaż transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 03 kwietnia 2018 roku podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kościelisko”

Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko jest realizatorem projektu pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. Na realizację projektu Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.029.655,20. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kościelisko poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD) z których skorzysta łącznie 150 dzieci/młodzieży. Grupa docelowa to dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat ich rodziny.

Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko jako, Partner projektu, realizuje projekt pn.: ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” Gmina Kościelisko realizuje projekt pn. ”Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację i udoskonalenie transgranicznego szlaku rekreacyjno-rowerowego prezentującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru pogranicza poprzez:

Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Gmina Kościelisko w dniu 9 maja 2017r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn

 • 8 czerwca 2022 / 14:06
Projekt: Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn Gmina Kościelisko jako Partner Wiodący i Miasto Tvrdošin jako Partner Projektu w dniu 23.04.2018r. podpisali umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” oraz Samorządowym Krajem Żylińskim, o dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Tvrdošin”