Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko

Gmina Kościelisko jest realizatorem projektu pn. „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”. Na realizację projektu Gmina Kościelisko otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4.029.655,20. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kościelisko poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD) z których skorzysta łącznie 150 dzieci/młodzieży. Grupa docelowa to dzieci i młodzież w wielu do lat 18 lat ich rodziny.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Zadanie 1 rekrutacja uczestników oraz opracowanie indywidualnego programu wsparcia

Dla każdego dziecka z rodziną przy współpracy z psychologiem, pedagogiem i innym specjalistom zostanie opracowany indywidualny program wsparcia.Następnie zostaną Ustalone formy i metody pracy z Uczestnikami placówki i ich rodzinami.

Zadanie 2 wsparcie rodziny

W ramach PWD zostanie zorganizowana „Szkoła dla rodziców” w miejscowości Kościelisko i Dzianisz.

Szkoła dla rodziców ma za zadanie pokazać, że wychowanie - to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja, a nie sztywne trzymanie się pewnych metod wychowawczych, stereotypów i mitów.

Planowany cykl zajęć (ok. 40 godzin) obejmuje 8 spotkań, trwających 5 godzin dla 6 grup rodziców gdzie planuje się że w każdym roku zostanie zorganizowane 2 szkolenia w okresie 6 miesięcy.

W celach poprawy komunikacji dzieci z rodzicami oraz włączenie rodzin w życie PWD zaplanowano organizację pikników rodzinnych w PWD oraz wyjazdy do kina, teatru lub parków rozrywki.

Zadanie 3 Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

W ramach działalności PWD poprowadzi działania: - profilaktyczno-terapeutyczne polegające na prowadzeniu zajęć o charakterze terapeutycznym m.in. hipoterapia - edukacyjne polegające na pomocy w odrabianiu lekcji - korekcyjno-kompensacyjne poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce - rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną obejmujące m.in. gry zespołowe piłka ręczna, nożna jak również basen, zimą narty. - wychowawcze - rozwijające m.in artystyczne.

Program kształcenia uwzględnia potrzeby dzieci niepełnosprawnych, w tym specjalne metody, jak aktywizujące, autoafirmujące, asystentura, pomoc wzajemna uczniów- uczenie w parach.

Zaplanowano:

- zorganizowanie trzy 8-dniowe wyjazdy na kolonię w okresie wakacji. Wyjazdy pozwolą pogłębić relacje społeczne między uczestnikami zajęć w świetlicy.

- Działalność PWD.

Wymiar czasu: od 12:00 do 20:00, co do zasady od poniedziałku do piątku, soboty będą ustalone w odpowiednich godzinach w zależności od potrzeb uczestników. ( w zależności od bieżących potrzeb UP dopuszcza się funkcjonowanie placówki w dni świąt., inne dni ustawowo wolnych od pracy), natomiast w wakacje i ferie –09:00-16:00.

Wyżywienie: dostarczane przez firmę cateringową, oraz przygotowywanie posiłków wspólnych z wychowawcą : obiad, podwieczorek i napoje.

 

Informacja o konferencji z okazji otwarcia projektu "Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko"

17 maja w Centrum Tradycji i Turystyki odbyła się konferencja z okazji otwarcia projektu „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko”

Podczas konferencji Skarbnik Gminy Stanisława Czubernat przedstawiła założenia i cele projektu:

Zaplanowaliśmy otwarcie placówki opieki dziennej w Kościelisku na 25 osób i w Dzianiszu także na 25 osób – powiedziała Stanisława Czubernat. – Teraz przeprowadzamy rekrutację i diagnozę osób, które zgłosiły się do projektu i w oparciu o tę diagnozę każdy uczestnik będzie miał opracowany indywidualny program wsparcia.

Zaproszonym przedstawili się również przedstawiciele podmiotów, które dla Gminy Kościelisko będą realizować projekt:

Rafał Majcher ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Aktywności Społecznej „ZROZUM BY POMAGAĆ” i Michał Czerski z Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Obaj wyrazili dużą satysfakcję z faktu, że dzięki współpracy z Gminą Kościelisko będzie można w tak aktywny i intensywny sposób wspierać młodzież i rodziny.

To spełnienie naszych marzeń i długoletnich zabiegów o otwarcie tego typu placówki na Podhalu – mówił Rafał Majcher działający także od wielu lat jako kurator sądowy i członek zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji wystąpiło także dwóch znanych specjalistów terapii rodzinnej: pedagog, psycholog kliniczny i psychoterapeuta Ryszard Izdebski oraz psychiatra i psychoterapeuta Krzysztof Szwajca. Ryszard Izdebski wygłosił wykłada na temat: „Nowe dziecko. Nowa rodzina. Doniesienia z frontu rodzicielstwa” , a Krzysztof Szwajca „Zmieniająca się młodzież w zmieniającym się świecie”.

Wyjazd na kolonie w ramach projektu "Placówki wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko"

Aktualne informacje o projekcie znajdują się na stronie:

www.pwdgawra.pl