Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne

Gmina Kościelisko w dniu 22 czerwca 2018r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Kościelisko poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego w Dzianiszu na cele społeczne i kulturalne (ośrodek zdrowia, przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka publiczna).

Dla realizacji celu bezpośredniego zostały przewidziane następujące cele szczegółowe:

- poprawa dostępności mieszkańców Dzianisza do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie więzi społecznych dzięki powstaniu miejsca spotkań dla lokalnych twórców, działaczy społecznych oraz organizacji pozarządowych.

  • poprawa dostępności mieszkańców Dzianisza do wysokiej jakości usług edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci, szczególnie z grupy najmłodszej.
  • poprawa dostępności mieszkańców wsi Dzianisz do usług medycznych świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiazanie z otoczeniem oraz budowanie tożsamości miejsca.
  • poprawa dostępności przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Dzianisz oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w tej przestrzeni. Efektem bezpośrednim realizacji celu bezpośredniego i celów szczegółowych projektu opisanych powyżej będzie powstanie budynku wielofunkcyjnego, łączącego różne funkcje społeczne, pozwalającego na zbudowaniu tożsamości miejsca opartej o lokalne tradycje i kulturę.

Obiekt w pełni odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zlikwidowane zostaną bariery dostępności osób starszych i niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu: 6 497 325,09 PLN Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 243 923,82 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.12.2015 r. do 30.06.2019r.