Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kościelisko

Gmina Kościelisko w dniu 19 października 2017r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kościelisko”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr.

Realizacja projektu wykazuje spójność z realizowaną polityką niskoemisyjną Gminy, określoną w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko, w zakresie działań w sektorze budynków mieszkalnych. Projekt w pełni odpowiada na zdefiniowane problemy i pomoże w realizacji określonych celów.

W wyniku projektu przewiduje się przeprowadzenie działań modernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie zużycia energii końcowej, a także redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających.

W ramach projektu planuje się wymienić co najmniej 80 źródeł ciepła. W wyniku realizacji działania zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o kotły lub ogrzewacze pomieszczeń spalające biomasę - kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Działania jakie gmina Kościelisko podjęła, w ramach uzyskanego dofinansowania są zgodne z zadaniami wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 207 785,09 PLN

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 189 515,39 PLN

Zakończenie projektu: 31.12.2019r.