Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec

Gmina Kościelisko w dniu 9 maja 2017r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Małopolskiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.:

„Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Czarny Dunajec, gdzie Liderem jest Gmina Kościelisko. Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczeń drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli (A2C) i biznesu (A2B) oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych.

Cele projektu:

• Ogólny - rozwój elektronicznej administracji w gminach Kościelisko i Czarny Dunajec w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych.

• Bezpośredni - zapewnienie klientom Urzędu Gminy Kościelsko i Urzędu Gminy Czarny Dunajec dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt jako całość poprzez cel ogólny będzie służył rozwojowi elektronicznej administracji. W ramach projektu zwiększy się dostęp obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych – poprzez cyfryzację procesów dialogu społecznego, uruchomienie portalu informacyjno-płatniczego oraz udostępnienie e-usług na ePUAP – do których dostęp będzie otwarty, nieodpłatny, możliwy z dowolnego miejsca i przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (jedynym wymogiem będzie dostęp do internetu). Projekt przyczyni się w wybranych obszarach do osiągnięcia przez UGK i UGCD awansu cyfrowego, co wpłynie na uproszczenie wewnętrznych procedur, skróci czas obsługi klientów oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych urzędów.

Zaplanowane zostały następujące zadania:

• URUCHOMIENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH – LIDER I PARTNER – w ramach zadania w UGK i UGCD zostaną uruchomione punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP, co przyczyni się do zwiększenia dostępności usług elektronicznych;

• ELEKTRONIZACJA PROCESU PROWADZENIA DIALOGU SPOŁECZNEGO – LIDER I PARTNER – w ramach zadania ogółem uruchomione zostaną 2 systemy teleinformatyczne i udostępnionych on-line zostanie 6 różnych e-usług o 4. stopniu dojrzałości umożliwiających m.in. korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego;

• URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – LIDER I PARTNER – w ramach zadania ogółem uruchomione zostaną 2 systemy teleinformatyczne, udostępniona on-line zostanie 1 usługa o 4. stopniu dojrzałości;

• URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH – LIDER I PARTNER – w ramach zadania ogółem uruchomione zostaną 3 systemy teleinformatyczne, udostępnionych on-line zostanie ogółem 7 różnych usług o 5. stopniu dojrzałości;

• URUCHOMIENIE SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW – LIDER - w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny;

• WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU –LIDER I PARTNER – w ramach zadania udostępnionych on-line zostanie 15 różnych usług o 3. stopniu dojrzałości.

Całkowita wartość projektu: 1 293 218,80 PLN Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 969 914,10 PLN

Zakończenie projektu: 28.09.2018r. T.L.