Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko

W okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015 r. Gmina Kościelisko realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – elnclusion.

Projekt nosił tytuł „ Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko", a polegał na zapewnieniu sprzętu komputerowego, drukarki oraz dostępu do Internetu.

Projekt realizowany był w II etapach. Do pierwszego zakwalifikowało się 55 gospodarstw domowych z terenu Gminy Kościelsko.

W związku z oszczędnościami finansowymi w trakcie realizacji I etapu projektu Gmina zdecydowała o ogłoszenie II naboru do projektu.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu zakwalifikowało się kolejnych 20 gospodarstw domowych. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu obsługi komputera dla członków gospodarstw domowych o oraz pracowników jednostek podległych.

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Kościelisko wybranych spośród gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych , do rodzin korzystających ze stypendiów socjalnych, osób niepełnosprawnych, osób z grupy 50+ oraz dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce o niskim dochodzie przeciętnym na osobę w rodzinie.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego realizacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Na potrzeby projektu przeprowadzona została ankieta z której wynika, że 100% beneficjentów wypełniających ankietę uznało udział w projekcie za bardzo trafna decyzję.

Jak wynika z ankiet posiadanie dostępu do komputera z internetem bardzo ułatwiło przede wszystkim naukę, oraz pozwoliło znaleźć pracę osobom bezrobotnym co uznać można za wielki sukces. 52% ankietowanych stwierdziło, że zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w bardzo dużym stopniu poprawiło jakość życia członków gospodarstwa domowego, a 47% przyznało, że zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę jakości ich życia.

Zapewnienie dostępu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z sieci u siebie w domu. Dlatego też projekt zakładał utworzenie dodatkowych 96 stanowisk w jednostkach podległych Gminie Kościelisko.

Z projektu skorzystały następujące jednostki organizacyjne:

  • Zespół Szkół w Dzianiszu,
  • Zespół Szkół w Kościelisku,
  • Zespół Szkół w Witowie,
  • Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie,
  • Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej z filiami w Kościelisku i Witowie,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez jednostki podległe Gminie w okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 listopada z komputera z Internetem w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko skorzystało około 700 uczniów. Uczniowie korzystali z komputerów podczas zajęć lekcyjnych oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach. Ponadto we wszystkich szkołach prowadzone były szkolenia dla 75 Beneficjentów projektu, a Zespole Szkół w Kościelisku z komputerów korzystało również Koło Gospodyń Wiejskich, które organizowało szkolenia z obsługi komputera.

Z komputerów i Internetu w szkołach korzystali również nauczyciele, którzy dzięki zwiększonej dostępności do sprzętu mogli w lepszy sposób wykorzystywać nowoczesne metody nauczania oparte na systemach informatycznych. Ponadto w Bibliotece Publicznej w Kościelisku z w okresie od stycznia do listopada 2015 roku z dostępu do bezpłatnego Internetu skorzystało 786 osób, a w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelisku podopieczni tej instytucji skorzystali z dostępnego sprzętu oraz darmowego dostępu do Internetu 391 razy.

Mamy nadzieję, że oddając w ręce uczestników sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do internetu udało nam się choć w minimalnym stopniu podnieść standard życia członków gospodarstw domowych objętych projektem , a dzieciom i młodzieży stworzyć lepsze warunki nauki oraz rozwoju poprzez zwiększenie dostępności do Internetu. Projekt w całości został sfinansowany ze środków zewnętrznych, w tym w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 15 % z budżetu państwa. Gmina Kościelisko natomiast zobowiązała się do utrzymania trwałości projektu poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim Beneficjentom projektu przez okres 5 lat. Zatem wszyscy Beneficjenci projektu do 31 grudnia 2020 roku otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu, zaś Gmina Kościelisko poniesie koszty z tego tytułu w latach 2016-2020 w wysokości 20.000zł rocznie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”