Krajobraz- wspólna wartość pogranicza polsko - słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdosin

W dniu 21.01.2021 roku, Gmina Kościelisko zawarła umowę o dofinansowanie, ze Związkiem Euroregion „Tatry”, na realizację mikroprojektu pn.: „Krajobraz – wspólna wartość pogranicza polsko-słowackiego. Gmina Kościelisko, Miasto Tvrdošin”; w ramach dofinansowania mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt realizowany był z partnerem słowackim – Miastem Tvrdošin, z którym Gmina Kościelisko współpracuje już od wielu lat, realizując wspólne transgraniczne projekty, mające na celu uatrakcyjnienie obu regionów i podniesienie poziomu życia mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

W ramach mikroprojektu zostały wykonane następujące działania:

  1. Zagospodarowanie skweru w Dzianiszu, obejmujące m.in. budowę przystanku komunikacji zbiorowej z elementami przystosowanymi dla osób ze szczególnymi potrzebami, zagospodarowanie zieleni oraz przystosowanie terenu do czynnej rekreacji poprzez montaż np. urządzeń siłowni zewnętrznej, stołu do gier planszowych, tablicy z puzzlami, stojaków na rowery i ławek.
  2. Organizacja, na terenie Magury Witowskiej, Gry terenowej pt. „Szukanie skarbów”, w której wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kościelisko oraz wykonanie sensorycznych tablic z puzzlami, które zostały przekazane do szkół w Dzianiszu, Kościelisku, Witowie oraz Tvrdošinie.
  3. Przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów, na których uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kościelisko poszerzali swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania gatunków ptaków, ich biologii, miejsc ich bytowania oraz z zakresu opieki i właściwego dokarmiania a także, pod okiem wykwalifikowanego eksperta, budowali karmniki i budki dla ptaków, które mogli ze sobą zabrać w celu zamontowania w pobliżu gospodarstw domowych.
  4. Wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie kulturowym – dzwonnicy w Dzianiszu oraz zamontowanie mechanizmów uruchamiających dzwony w dwóch dzwonnicach.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie miała na celu poszerzenie wiedzy i promocję miejsc z obszaru pogranicza polsko-słowackiego, które są atrakcyjne pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym, a co za tym idzie, bez wątpienia warte odwiedzenia. Opisane powyżej działania pozwoliły ugruntować, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, wiedzę o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych regionu, a jednocześnie zachęcić ich do aktywnego wypoczynku oraz wpoić potrzebę wspólnego dążenia do ochrony naszego bezcennego dziedzictwa.

Celem ogólnym, założonym przez beneficjenta mikroprojektu, było zachowanie i ochrona wybranych elementów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania przedmiotowymi zasobami pogranicza polsko-słowackiego, poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych, odrestaurowanie istniejących elementów dziedzictwa oraz zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów korzystających z walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru.

Cel ogólny, przewidziany w projekcie, przełożył się na promowanie alternatywnych form odpoczynku, uzupełnienie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe, wspólne propozycje oraz dobre praktyki na rzecz środowiska przyrodniczego.

Całkowita wartość projektu: 69 536,02 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu: 49 996,39 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 476,80 EUR

Wkład własny: 16 062,83 EUR

Planowany termin zakończenie mikroprojektu: 31.12.2021r.