Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza

Gmina Kościelisko jako, Partner Wiodący Projektu, realizuje zadanie pn.: ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza.”

Gmina Kościelisko rozpoczęła realizację projektu pn. ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

Projekt realizowany w partnerstwie ze słowackim Miastem Tvrdošín zakłada realizację następujących zadań:

• Budowa, modernizacja i remont szlaków rekreacyjnych letnich i zimowych na odcinku 11,87 km, w tym strona polska 7,65 km, strona słowacka 4,22 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, centra obsługi turystów). Większość szlaków dostępnych będzie całorocznie - w lecie do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, na niektórych odcinkach możliwa jazda na nartorolkach, a w zimie do uprawiania narciarstwa biegowego i skitouringu. Niektóre odcinki tras będą zimą ratrakowane i dośnieżane, co podniesie standard ich utrzymania oraz zwiększy możliwość wykorzystania, zaś wybudowane w ramach projektu oświetlenie umożliwi ich wykorzystanie wieczorami. Wybudowane szlaki w ramach projektu będą połączone we wspólną całość poprzez sieć istniejących tras, m.in. Szlak wokół Tatr .

• Oznakowanie za pomocą narzędzi informatycznych opartych o QR kody 11,87 km znaków turystycznych, w tym strona polska 7,65 km, strona słowacka 4,22 km. Szlaki turystyczne połączą obiekty dziedzictwa przyrodniczego (najpopularniejsze doliny Tatr Zachodnich, dwa parki narodowe, jezioro orawskie) oraz obiekty dziedzictwa kulturowego: zabytkowe obiekty sakralne położone po obu stronach granicy (w tym jeden wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

• Wykonanie aplikacji mobilnej, która z jednej strony umożliwi uzyskanie informacji o szlakach oraz obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego położonych w bliskim sąsiedztwie szlaków oraz korzystanie z atrakcyjnej gry terenowej informatycznej dostępnej na smatrfonach.

• Przeprowadzenie wspólnej kampanii promocyjnej obszaru pogranicza na portalach społecznościowych oraz na targach turystycznych, w tym wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych

• Organizacja spotkania integracyjnego z jednej strony promującego nowe szlaki turystyczne, a z drugiej strony zachęcającego lokalną społeczność do współdziałania w kierunku budowania marki turystycznej obszaru pogranicza Tatr.

Powyższe działania są realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju, reprezentowanym przez Pana Rafała Balińskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwiue Inwestycji i Rozwoju podpisanej 15.11.2018r. przez: Gminę Kościelisko – pełniącego rolę Partnera Wiodącego.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego pogranicza polsko - słowackiego poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i nowoczesnych form reklamy i promocji oraz integrację społeczności lokalnych na rzecz współdziałania w kierunku budowania marki turystycznej regionu Tatr Zachodnich i Górnej Orawy.

Wydatki kwalifikowalne dla Gminy Kościelisko (Partner Wiodący): 2 071 542,90 € w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 760 811,43 €

Wydatki kwalifikowalne dla Mesto Tvrdošín (Partner 1 Projektu): 1 045 762,32 € w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 888 897,95 €

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 117 305,22 €

Wydatki kwalifikowalne: 3 117 305,22 €

Wartość dofinansowania: 2 649 709,38 €

Termin realizacji: 01.03.2018 - 31.12.2020

 

Przebieg projektu pn.: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”

Przypomnijmy, iż 15.11.2018r Gmina Kościelisko, jako Partner Wiodący podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn. ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, wraz z Miastem Tvrdošín długoletnim partnerem słowackim. Jest odpowiedzialna za wybudowanie i modernizację sieci szlaków rekreacyjnych po stronie polskiej, jak również opracowanie strony internetowej oraz wdrożenie aplikacji informatycznych wykorzystujących e –narzędzia, które będą zawierały informacje o terenie oraz wprowadzały w interakcję użytkowników poprzez interaktywną grę terenową po szlakach rekreacyjnych pogranicza polsko słowackiego. PW odpowiedzialny będzie za stworzenie kompleksowej informacji dla turystów regionu oraz podjęcie działań promocyjnych i wspólnych zintegrowanych akcji transgranicznych z wykorzystaniem e – narzędzi. Działania podzielone na partnerów są ściśle ze sobą powiązane i dopiero po połączeniu stanowią jedną całość tworząc wspólny transgraniczny produkt.

W ramach podjętych dotychczas działań zrealizowano zadania związane z aktualizacją dokumentacji, przygotowaniem SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) oraz przeprowadzeniem wyboru wykonawcy prac inwestycyjnych:

• Partnerzy podjęli prace nad aktualizacją dokumentacji w związku na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie i realizacje - listopad 2018

• Partner Wiodący projektu podjął prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej, związanej z pracami budowlanymi (SIWZ).

• PW - Gmina Kościelisko - ogłosił przetarg na roboty budowlane: ogłoszony 14.03.2019; - tryb: przetarg nieograniczony; - czas trwania przetargu od 14.03.2019 do 15.07.2019 (rozstrzygnięcie); 6 zapytań do przetargu; - rozstrzygnięcie 15.07.2019; 2 oferty wpłynęły; oferta najkorzystniejsza 12 104 000,00 zł brutto; podpisanie umowy 20.08.2019, przekazanie placu budowy 20.08.2019.

• Przetarg nadzór nad pracami inwestycyjnymi: ogłoszony 24.07.2019; tryb: przetarg nieograniczony; czas trwania przetargu od 24.07.2019 - 14.08.2019 (rozstrzygnięcie); rozstrzygnięcie 14.08.2019; 5 ofert wpłynęło; oferta najkorzystniejsza 71118,40 zł brutto; podpisanie umowy 20.08.2019;

• Po podpisaniu umów na roboty inwestycyjne i nadzór PW rozpoczął prace w terenie polegające na wytyczeniu przebiegu tras, zdarciu zewnętrznej warstwy, wykonaniu podbudowy, profilowaniu tras rekreacyjnych oraz wykonaniu instalacji elektrycznych, wzdłuż zaprojektowanych tras. Prace trwają i są uzależnione w dużej mierze od warunków pogodowych.

Zaplanowane, zgodne z harmonogramem, działania do zrealizowania w najbliższym czasie:

Oznakowanie tras rekreacyjnych z użyciem e-narzędzi; aplikacja do gry terenowej

• Partner Wiodący (PW) Gmina Kościelisko oraz Partner Projektu 1 (PP1) Mesto Tvrdošín podejmą działania związane z Zadaniem 3 „Oznakowanie tras rekreacyjnych z użyciem e-narzędzi; aplikacja do gry terenowej”, w terminie I kwartał 2020 – IV kwartał 2020.

Promocja obszaru pogranicza.

• Partner Wiodący (PW) Gmina Kościelisko oraz Partner Projektu 1 (PP1) Mesto Tvrdošín podejmują działania związane z Zadaniem 4 „Promocja obszaru pogranicza” - rozwój nowych form promocji dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego opartego o nowoczesne technologie, w okresie III kwartał 2019 – IV kwartał 2020.

Spotkanie promujące transgraniczne szlaki rekreacyjne.

• Partner Projektu 1 (PP1) Mesto Tvrdošín podejmie działania związane z Zadaniem 5 „Spotkanie promujące transgraniczne szlaki rekreacyjne”, w terminie I kwartał 2020 – IV kwartał 2020

Zarządzanie projektem

Do zarządzania projektem powołałany został zespół projektowy posiadający doświadczenie w realizowaniu projektów polsko- słowackich. Osoby, którym powierzono powyższe funkcje, są pracownikami gminy i zajmują stanowiska jako inspektorzy oraz kierownicy jednostek. Tak dobrany, doświadczony personel pozwala na sprawną realizację zamierzonych celów w projekcie oraz komunikację między partnerami projektu.

W dniu 20.12.2019 roku odbył się śródokresowy przegląd z realizacji projektu. Miał on formę spotkania przedstawicieli wszystkich partnerów projektu. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście: Pani Jolanta Horowska i Pani Justyna Krupnik ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Podczas spotkania dokonano m.in. analizy postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, oceny jakości zarządzania w projekcie, realizacji postanowień umowy partnerskiej, wymiany doświadczeń w koordynacji procesów związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy z wykonawcami oraz prognoza i rekomendacje dotyczące pozostałego do zakończenia okresu jego realizacji. Omówione zostały poszczególne działania w projekcie, zgodnie z przedłożoną poniżej prezentacją partnera wiodącego.

Kalejdoskop prac inwestycjinych, przy realizacji projektu pn.: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”

Gmina Koscielisko jako Partner Wiodący projektu pn. ” Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w roku 2020 prowadził prace budowlane związane wykonaniem tras rekreacyjnych letnich i zimowych na odcinku 7,65 km, w miejscowości Kościelisko, były ośrodek Biathlonowy - Kiry. Szlaki te będą ogólno dostępne, całoroczne - w lecie do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, na niektórych odcinkach możliwa jazda na nartorolkach, a w zimie do uprawiania narciarstwa biegowego i skitouringu. Część odcinków tras będzie zimą ratrakowana i dośnieżana, co podniesie standard ich utrzymania oraz zwiększy możliwość wykorzystania, zaś wybudowane w ramach projektu oświetlenie umożliwi ich wykorzystanie w porze wieczorowej, co w zimowej aurze wydłuży okres korzystania z rekreacji na świeżym powietrzu do późnych godzin. Transgraniczny charakter tras zmierza do połączenia ścieżek we wspólną całość poprzez sieć istniejących tras, m.in. Szlak wokół Tatr.

Realizując zamierzenie inwestycyjne, w trudnym czsie, panujaca pandemia COVID19 oraz związane z nim restrykcje, na jakie byli narażeni obaj parterzy w 2020 roku, przyczyniły się do wystąpienia pewnych opóźnień w zaplanowanym harmonogramie prac, stąd też na przełomie listopada/grudnia wystąpili oni z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu, przedłużając go do 31.07.2021 roku. Panująca aura zimowa nie odpuszcza, ale niebawem zostaną wznowione prace, które są już na ukończeniu i początkiem jesieni spotkamy się na rekreacyjnych ścieżkach w terenie, na co serdecznie zapraszamy już dzisiaj.

Zakończenie rzeczowe prac inwestycyjnych, przy realizacji projektu pn.: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”

Gmina Kościelisko jako Partner Wiodący projektu: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, w dniu 31 lipca 2021, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz Partner Projektu Miasto Tvrdosin , zakończyli realizację rzeczową inwestycji.

W jej wyniku, po stronie polskiej w obszarze pogranicza, wykonano 3,23 km tras rekreacyjnych letnich oraz 4,76 km tras do rekreacji zimowej. Trasy oświetlone, wraz z infrastrukturą do naśnieżania pozwolą do korzystania z powstałej inwestycji w okresie zimowym w godzinach wieczornych, nawet w przypadku braku opadów śniegu. Obok ścieżek rekreacyjnych znalazł się również obiekt typu „Parkuj i jedź”, tj. który umożliwia dotarcie na miejsce osobom zmotoryzowanym z bezpośrednim dostępem do tras. Powstała infrastruktura pozwala korzystać z uroków jazdy na rowerze, rolkach, nartorolkach, deskorolce, hulajnogach czy innych atrakcji w okresie letnim, bądź z nart biegowych w okresie zimowym. Do dyspozycji mieszkańców, jak i turystów oddano również, przylegające do tras, Centrum Rekreacji gdzie jest możliwość uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznej/rekreacyjnej na wolnym powietrzu: aerobik, yoga, gry i zabawy dla każdych grup wiekowych. Powstała infrastruktura jest w pełni dostępna, również dla osób z różnymi dysfunkcjami, nieodpłatna, pozwalająca każdej osobie na spędzenie wolnego czasu, wykorzystując różną formę rekreacji / aktywności.

Wraz z obiektami do rekreacji oddajemy do Państwa dyspozycji aplikację na urządzenia mobilne, gdzie można uzyskać informacje o szlakach oraz obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego położonych w terenie pogranicza polsko-słowackiego wraz z grą terenową – odkrywanie szlaków i punktów na nich. Ma to uatrakcyjnić pobyt na terenie przygranicznym, zachęcając do odkrywania miejsc położonych po obu stronach granicy. Treści udostępniane, dzięki którym poszerzycie swoją wiedzę o terenie przygranicznym są podawane w sposób przystępny z użyciem trzech języków: polskiego, słowackiego i angielskiego. Pragniemy przypomnieć, iż oddajemy do Państwa dyspozycji obiekt profesjonalnie przygotowany dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Koszty Kwalifikowane: 2 067 304,42 EURO

Wartość dofinansowania: 1 757 208,77 EURO

Zapraszamy do korzystania z produktów realizacji projektu pn.: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”

Gmina Kościelisko zaprasza wszystkich do aktywnego wypoczynku na nowo powstałych trasach rekreacyjnych letnio / zimowych (oświetlonych), z pięknymi widokami na panoramę Tatr, w otoczeniu urokliwej przyrody tatrzańskiej.
Gmina Koscielisko wraz z Partnerem Projektu Miastem Tvrdosin zakończyli realizację projektu: ”Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”, w dniu 31 lipca 2021, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dofinansowanego z Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Koszty ogólne projektu: 3 192 275,60 EURO

Koszty kwalifikowane projektu: 3 070 330,67 EURO

Dofinansowanie projektu: 2 609 781,05 EURO

w tym Gmina Kościelisko:

Koszty ogólne projektu: 2 093 319,67 EURO

Koszty kwalifikowane projektu: 2 031 040,49 EURO

Dofinansowanie projektu: 1 726 384,43 EURO

Zapraszamy na stronę internetową projektu i skorzystania z aplikacji:

http://pogranicze.gminakoscielisko.pl/

http://pogranicze.gminakoscielisko.pl/layouts/view-home/home/info

oraz na strony projektu partnera słowackiego:

https://www.tvrdosin.sk/urad-9/eurofondy/interreg-v-a/ 

https://www.tvrdosin.sk/urad-9/eurofondy/interreg-v-a/aktivna-turistika-kluc-k-rozvoju-pohranicia/