W dniu 15.04.2020 roku Gmina Kościelisko wraz z Mistem Tvrdosin zawarła Umowę o dofinansowanie, ze Związkiem Euroregion „Tatry” oraz Samorządowym Krajem Żylińskim, na realizację mikroprojektu pn.: „Na szlaku pieszo - rowerowym Kościelisko - Witów - Orawice- Tvrdosin”; w ramach dofinansowania mikroprojektu wspólnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt realizowany wspólnie z partnerem słowackim Miastem Tvrdošin, z którym Gmina Kościelisko współpracuje już od wielu lat i realizuje różne wspólne transgraniczne projekty, mające uatrakcyjnić ten teren i podnieść poziom życia mieszkańców pogranicza polsko słowackiego.

W ramach zadania zostaną podjęte między innymi działania związane z:

  1. Wykonaniem elementów malej architektury (wiaty, altany) do obsługi ruchu pasażerskiego, pieszego i rowerowego na szlaku Kościelisko - Witów - Orawice - Tvrdosin.
  2. Warsztaty dla podmiotów zajmujących się przygotowaniem oferty turystycznej regionu.
  3. Organizacja wycieczki i rajdu rowerowego promującego szlak pieszo-rowerowy Kościelisko - Orawice - Tvrdosin.
  4. Wykonanie materiałów promujących pogranicze polsko – słowackie (folder, strona www, spot filmowy)

Dzięki realizacji mikroprojektu zostaną wybudowane obiekty mające kluczowe znaczenie podczas poruszania się po szlaku pieszo - rowerowego obejmującego swoim zasięgiem pogranicze polsko - slowackie, które wskażą turystom i mieszkańcom nowe, miejsca o bogatym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego pogranicza polsko słowackiego poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo kulturowe regionu z wykorzystaniem infrastruktury małej architektury, która poszerzy możliwości wykorzystania szlaku pieszo - rowerowego Kościelisko – Witów - Orawice - Tvrdosin, łączącego tereny pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt ma również za zadanie uzmysłowić odbiorcom, mieszkańcom jak i turystom, iż szlaki turystyczne nie znają granic i tylko wspólna promocja tych szlaków oraz całej oferty turystycznej pogranicza staje się kluczem do planowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego pogranicza polsko - słowackiego.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Kościelisko: 126 700,72 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu: 99 992,20 EUR

Środki z budżetu państwa: 9 003,60 EUR

Wkład własny: 17 704,92 EUR

Planowany termin zakończenie mikroprojektu: 31.08.2021r.