Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności jest sekretarz Gminy Kościelisko – pan Mariusz Koperski.

pokój nr 101

  +48 18 20 23 400 wew. 200
  +48 18 20 23 430
  sekretarz@gminakoscielisko.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Deklaracja dostępności

Autor: Mariusz Koperski
Data publikacji: 22.09.2020

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Kościelisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
brak dostępności języka migowego;
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych;
zdjęcia nie mają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarz Gminy Mariusz Koperski:  sekretarz@gminakoscielisko.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 20 23 430. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Można kontaktować się również na adres/nr telefonu ogólny: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101,  +48 18 20 23 400,  gmina@gminakoscielisko.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o zapewnienie dostępności do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy Kościelisko Budynek mieści się w Kościelisku przy ulicy Nędzy-Kubińca 101. Jest to wyremontowany dawny budynek biurowy posiadający wszystkie najważniejsze udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w wejście główne bez schodów i bez progów , drugie wejście do którego prowadzi podjazd dla osób na wózku oraz w trzecie, do którego prowadzą schody. Szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń w budynku jest odpowiednia, by mogły wjechać do nich osoby na wózkach.

Budynek wyposażony jest w windę, którą dotrzeć można na wszystkie poziomy budynku. Winda wyposażona jest w funkcję informacji głosowej. Dostępna jest przenośna pętla indukcyjna do obsługi indywidualnej. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim powiadomieniu Urzędu. W sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (obok wejścia do urzędu). Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Koordynator do spraw dostępności
Mariusz Koperski - sekretarz gminy
 sekretarz@gminakoscielisko.pl
numer telefonu +48 18 20 23 400 wew. 200

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia o Urzędzie Gminy Kościelisko

Ludzie ze wsi Dzianisz, Kościelisko i Witów mogą załatwić sprawy w Urzędzie Gminy Kościelisko.

Cały Urząd Gminy składa się z różnych części. Te części to na przykład Urząd Stanu Cywilnego, w którym można wziąć ślub.

W urzędzie można zapłacić za wodę i za śmieci. W urzędzie działa biuro, które zajmuje się ochroną środowiska. W urzędzie działa biuro geodezji. To biuro zajmuje się pomiarami działek budowlanych.

Urząd zajmuje się też transportem czyli przewozem ludzi i towarów z miejsca na miejsce.

W urzędzie można sprawdzić listę firm, które są na terenie gminy.

Urząd też prowadzi spis ludzi, którzy mieszkają na terenie gminy. W budynku urzędu mieści się też Straż Gminna.

Od października 2021 r. urząd jest w nowym budynku, do którego łatwo wejść.

Ten budynek jest też w Kościelisku. Urzędem Gminy kieruje Wójt Gminy Roman Krupa W urzędzie działa też Rada Gminy, składa się ona z 15 członków. W radzie gminy są mieszkańcy z każdej wsi.

Przez internet można załatwić dużo rzeczy, które oferuje urząd. Żeby to zrobić trzeba na stronie internetowej gminy kliknąć przycisk Portal Interesanta.

Przez internet można zapłacić za śmieci bez wychodzenia z domu. Można też wysłać dokumenty. W Urzędzie jest też punkt potwierdzania profilu zaufanego. To taki certyfikat, który pozwala wysyłać dokumenty przez internet i płacić na przykład za śmieci.

Osoby głuche muszą się skontaktować z urzędem. Najlepiej z koordynatorem do spraw dostępności. Koordynator do spraw dostępności to taki urzędnik, który zajmuje się tym żebny osobom starszym i niepełnosprawnym było łatwiej w urzędzie.

Potem będą mogły skorzystać z tłumacza języka migowego.