Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny

Gmina Kościelisko realizuje projekt pn „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”

Cel projektu Celem projektu grantowego jest wprowadzenie nowych rozwiązań w Gminie Kościelisko w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny, poprzez zapewnienie pomocy 50 rodzinom w wypełnianiu funkcji społecznych i wychowawczych w perspektywie czasowej do końca 2020 roku.

Celami szczegółowymi projektu grantowego będzie:

  • przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych za pomocą 800 ankiet
  • podniesienie kompetencji 14 pracowników zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny,
  • wdrożenie nowego programu wsparcia dziecka i rodziny na terenie Gminy Kościelisko wspomagającego rodziny w wypełnianiu funkcji społecznych i wychowawczych

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu grantowego jest zespół specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy dziecku i rodzinie na terenie Gminy Kościelisko. Zakłada się, że z bezpośredniej pomocy w nabyciu nowych umiejętności i kompetencji skorzysta 14 specjalistów z terenu Gminy Kościelisko. Dzięki udziałowi osoby te nabędą nowe umiejętności i doświadczenia w pracy z rodziną, co w przyszłości wpłynie na lepszą pracę i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów rodzin. Zatem z efektów projektu będą również korzystać dzieci i młodzież z terenu Gminy Kościelisko oraz ich rodziny, czyli główna grupa docelowa projektu standardowego.

Szacowana liczba pośrednich odbiorców rezultatu projektu- 150 osób (dzieci i młodzieży objętych wsparciem w ramach placówek wsparcia dziennego oraz członków ich rodzin)

Zadania i działania zaplanowane w projekcie

W projekcie grantowym zaplanowano następujące działania:

  • Warsztaty praktyczne dla grupy polskich i francuskich specjalistów z dziedziny pomocy rodzinie mające za zadanie wprowadzenie w tematykę projektu, poznanie funkcjonującego w Polsce i we Francji systemu wsparcia rodziny, opracowanie zakresu ankiet badawczych do przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych, pierwsza wymiana doświadczeń.

Warsztaty będą prowadzone pod okiem doświadczonego moderatora- miejsce Kościelisko- termin listopad/ grudzień 2019, liczba uczestników: 14 uczestników Polski i 14 uczestników z Francji, warsztaty prowadzone przez 3 dni po 6 godzin lekcyjnych dziennie

  • wizyta studyjna polskich specjalistów w Divion celem poznania metod pracy francuskich specjalistów połączona z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez doświadczonego moderatora, finalne ustalenie metod badawczych i zakresu pytań ankietowych do przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych, precyzyjne ustalenie grupy docelowej do badań i terminu przeprowadzenia badań- miejsce Divion, termin styczeń/ luty 2020, liczba uczestników: 14 uczestników Polski i 14 uczestników z Francji, warsztaty prowadzone przez 3 dni po 6 godzin lekcyjnych dziennie.
  • przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników, wypracowanie w grupach roboczych metod pracy pozwalających na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych marzec- czerwiec 2020 (zbiorcze opracowanie wyników badań przez firmę zewnętrzną, praca w grupach roboczych w Polsce i we Francji, przekazanie wyników pracy grup roboczych za pomocą poczty elektronicznej)- liczba przeprowadzonych ankiet- 800
  • warsztaty praktyczne prowadzone przez doświadczonego moderatora dla grupy polskich i francuskich specjalistów- wypracowanie nowych rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. Warsztaty zakończone będą konferencją podsumowującą efekty pracy grup roboczych specjalistów z dziedziny pomocy rodzinie. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zajmujących się pomocą rodzinie na terenie Powiatu Tatrzańskiego, jak również przedstawiciele samorządu Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.- miejsce Kościelisko, termin wrzesień 2020 roku, Warsztaty: 14 uczestników Polski i 14 uczestników z Francji, warsztaty prowadzone przez 3 dni po 6 godzin lekcyjnych dziennie.
  • Konferencja: 50 uczestników (w tym 14 z Francji)- wykłady panelowe w 4 blokach po 1,5 h - wdrożenie nowego rozwiązania- przyjęcie przez Radę Gminy Kościelisko Programu wsparcia dziecka i rodziny-październik 2020 roku. Program będzie opracowany przez firmę zewnętrzną na podstawie zdiagnozowanych problemów wynikających z przeprowadzonych badań ankietowych oraz metod pracy i zakresu zadań wypracowanych podczas warsztatów praktycznych.

 

Produkty projektu

Liczba przeprowadzonych bloków warsztatowych- 3

Liczba przeprowadzonych konferencji- 1

Liczba opracowanych kwestionariuszy ankietowych- 1

Liczba przeprowadzonych badań ankietowych- 800

Liczba osób uczestniczących w warsztatach – 84 (28 osób w każdym bloku warsztatowym)

Liczba uczestników konferencji- 50 osób,

Liczba opracowanych dokumentów -1 diagnoza problemów społecznych

Liczba instytucji, które podjęły współpracę międzynarodową- 1

 

Rezultaty projektu

Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje w dziedzinie metod przeprowadzania diagnozy problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży- 14 osób

Liczba pracowników grantobiory, którzy podnieśli swoje kompetencji w dziedzinie funkcjonowania wsparcia rodziny- 14 osób,

Wdrożenie nowego programu wsparcia dziecka i rodziny- 1 szt

Wartość projektu 99.710 zł w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”

Wydarzenia w projekcie

W dniu 15 listopada 2019 roku w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Gminą Kościelisko, a Miastem Divion w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”.

Ze strony Gminy Kościelisko umowę podpisał Pan Roman Krupa Wójt Gminy Kościelisko, ze strony Miasta Divion umowę podpisał Pan Jacy Lemoine- burmistrz Miasta Divion. Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne założenia i cele projektu

 

W dniach 10-12 grudnia 2019 roku w Kościelisku odbyły się warsztaty robocze grupy polsko- francuskich specjalistów realizowane w ramach projektu pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”

Faktyczne warsztaty obejmowały 3 dni zajęć teoretycznych i praktycznych w 3 blokach 1,5 godzinnych (2 godziny lekcyjne). Oprócz pracy warsztatowej obejmującej wykłady, prezentacje i pracę w grupach roboczych program przewidywał wizyty studyjne w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych położonych na terenie Gminy Kościelisko.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w polskich szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych (Placówka wsparcia Dziennego w Kościelisku), mogli poznać bazę edukacyjno- rekreacyjną polskich szkół.

Warsztaty wraz z wizytami studyjnymi, przerwami kawowymi i obiadowymi trwały przez 3 dni w godzinach od 9 do 18. Przeprowadzono łącznie 18 godzin zajęć warsztatowych nie wliczając czasu przerw i wizyt studyjnych. Warsztaty prowadzone były pod okiem doświadczonego moderatora i były na bieżąco tłumaczone na język francuski przez tłumacza.

W warsztatach wzięło udział 30 osób, w tym ze strony polskiej 16 osób, ze strony francuskiej -14 osób.

W dniach 13-15 lutego 2020 w Divion odbyły się warsztaty robocze grupy polsko- francuskich specjalistów realizowane w ramach projektu pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”

Faktyczne warsztaty obejmowały 3 dni zajęć teoretycznych i praktycznych w 3 blokach 1,5 godzinnych (2 godziny lekcyjne). Oprócz pracy warsztatowej obejmującej wykłady, prezentacje i pracę w grupach roboczych program przewidywał wizyty studyjne w szkole podstawowej w Divion, w Gimnazjum w Divion, w sieci specjalistycznej pomocy dzieciom w trudnej sytuacji, micro żłobku, Międzykomunalnym Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Powiatowym Centrum Solidarności i Funduszu Zasiłków Rodzinnych. Przeprowadzono łącznie 18 godzin zajęć warsztatowych nie wliczając czasu przerw i wizyt studyjnych. Warsztaty prowadzone były pod okiem doświadczonego moderatora. Wszystkie warsztaty i prezentacje pokazywane podczas wizyt studyjnych były na bieżąco tłumaczone z języka francuskiego na język polski. W warsztatach wzięło udział 30 osób, w tym 14 osób ze strony polskiej, a 16 osób ze strony francuskiej.