Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko

Gmina Kościelisko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich : „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” RPMP.09.01.01-12-0088/18.

Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ma on na celu zniwelowanie wykluczenia społecznego i zwiększenie szans na zatrudnienie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zindywidualizowanie i kompleksowe usługi aktywnej integracji dla uczestników dobrane zgodnie z diagnozą potrzeb i predyspozycji uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie 01,01,2019 – 31,12,2020

Całkowita wartość projektu wynosi 449 990,00zł

Środki z Unii Europejskiej to kwota 382 491,00 zł

Wkład własny to kwota 67 499,00zł.