Program współpracy transgranicznej INTERREG VI-A Polska – Słowacja 2021-2027

Gmina Kościelisko kontynuując współpracę ze swoim długoletnim słowackim partnerem - Miastem Tvrdošín, przygotowuje się do kolejnych działań, mających na celu ożywienie ruchu turystycznego w obszarze pogranicza polsko-słowackiego, przez przygotowanie wspólnych transgranicznych projektów. W tym celu przedstawiciele obu partnerów spotykają się, dyskutują, analizują różne formy działań, tak by wspierać zrównoważoną turystykę poprzez zintegrowane i całościowe podejście - uwzględniając dobro mieszkańców i turystów oraz poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego.

Kolejna perspektywa finansowa, umożliwiająca korzystanie z dofinansowania w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG VI-A Polska – Słowacja 2021-2027, daje szanse na działania w dziedzinie twórczego i atrakcyjnego pogranicza. Skutkiem jest dążenie do realizowania pomysłów, projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG VI-A Polska – Słowacja 2021-2027.

Spotkanie robocze w dniu 10.01.2024 r. w Twardoszynie 

Spotkanie robocze w dniu 20.09.2023 r. w Twardoszynie

Spotkanie robocze w dniu 02.07.2023 r. w Orawicach

Spotkanie robocze w dniu 28.04.2023 r. w Kościelisku

 

 

 

Podsumowanie procesu uczestnictwa w projekcie "Łączymy regiony pogranicza Tvrdošín-Oravice-Kościelisko"

Lider projektu: Miasto Tvrdošín
Partnerzy projektu: Gmina Kościelisko

 1. PREZENTACJA INTERNETOWA PROJEKTU I KONSULTACJE ONLINE:
 • Czas trwania: Od 17.07.2023 do 24.07.2023
 • Uczestnicy: Pięciu respondentów przedstawiło cenne uwagi do projektu za pośrednictwem platformy online.
 1. SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA SPECJALISTÓW I SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI:
 • Data i miejsce: Spotkanie konsultacyjne odbyło się 27.07.2023 w Tvrdošinie.
 • Uczestnicy:
  Klub Turystyczny Tvrdošín - Medvedzie – Stowarzyszenie, Słowacja
  Klub Kolarski T.O.M.A.C. Tvrdošín - Stowarzyszenie, Słowacja
  Słowacki Klub Turystów i Narciarzy w Tvrdošinie, Słowacja
  Szkoły podstawowe i średnie na terenie miasta (Szkoła Podstawowa M.Medveckej- Medvedzie, Szkoła Podstawowa Š.Šmálika Tvrdošín, Gimnazjum w Tvrdošinie, Szkoła Średnia Technologii Informacyjnych I.G., Szkoła Średnia Leśna, Słowacja
  UKS REGLE Kościelisko - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY REGLE, Polska
  BKS Kościelisko - BIATHLONOWY KLUB SPORTOWY, Polska
  STOWARZYSZENIE ROWEROWE PODHALE, Polska
 • Ogólna frekwencja: W spotkaniu uczestniczyło 23 osób.

III. PRZEGLĄD ZŁOŻONYCH UWAG/PYTAŃ/REKOMENDACJI:

 1. František Kolodej: Zaproponował, by oświetlenie ścieżki rowerowej było zapewnione za pomocą paneli fotowoltaicznych. Lider projektu włączył tę sugestię do projektu.
 2. Gimnazjum w Tvrdošinie: Złożyło propozycję wykorzystania kodów QR do ulepszenia dostępu do informacji. Sugestia została przyjęta i włączona do projektu przez lidera projektu oraz partnera projektowego.
 3. UKS REGLE Kościelisko: Zalecało użycie organicznych materiałów przy produkcji materiałów promocyjnych. Ta propozycja również została przyjęta i zintegrowana.
 4. Ivan Plevník: Sugerował użycie papieru z recyklingu dla drukowanych map. Partner projektowy włączył tę sugestię do projektu.
 5. Klub Turystyczny Tvrdošín: Złożył propozycję stworzenia krótkich filmów promocyjnych o ścieżkach rowerowych i atrakcjach regionu. Propozycja została przyjęta i zrealizowana.

Wnioski:

Proces uczestnictwa wykazał wysoki poziom zaangażowania i zainteresowania ze strony społeczności i zainteresowanych stron. Uwagi i propozycje były konstruktywne i bezpośrednio przyczyniły się do poprawy jakości i zrównoważonego rozwoju projektu. Aktywny feedback i otwarta komunikacja między liderem projektu, partnerami projektowymi a społecznością doprowadziły do integracji innowacyjnych rozwiązań, które przesunęły projekt w kierunku większej zrównoważoności ekologicznej

sporządziła: Jana Urbanová, Olga Hadowska

Twardoszyn, w dn. 2.08.2023

-------------------------------

Zhrnutie procesu participácie na projekte "Spájame regióny pohraničia Tvrdošín-Oravice-Koscielisko"

Vedúci partner projektu: Mesto Tvrdošín
Projektoví partneri: Gmina Koscielisko

 1. INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA PROJEKTU A ON-LINE KONZULTÁCIE:
 • Čas trvania: Od 17.7.2023 do 24.7.2023
 • Zúčastnení: Päť respondentov poskytlo cenné pripomienky k projektu prostredníctvom on-line platformy.
 1. KONZULTAČN0 STRETNUTIE PRE ODBORNÚ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
 • Dátum a miesto: Konzultačné stretnutie sa uskutočnilo 27.7.2023 v Tvrdošíne.
 • Účastníci:

Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie – Občianske združenie, Slovensko

ŠK cyklistiky T.O.M.A.C. Tvrdošín - Občianske združenie, , Slovensko

Slovenský klub turistov a lyžiarov v Tvrdošíne, , Slovensko

Základné a stredné školy na území mesta (ZŠ M.Medveckej- Medvedzie ZŠ

Š.Šmálika Tvrdošín, Gymnázium Tvrdošín, SŠ Informačných technológií I.G.,

SOŠ lesnícka, , Slovensko

UKS REGLE Kościelisko  - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY REGLE, Poľsko

BKS Kościelisko - BIATHLONOWY KLUB SPORTOWY, Poľsko

STOWARZYSZENIE ROWEROWE PODHALE, Poľsko

 • Celková účasť: Na stretnutí sa zúčastnilo 23 osôb.

III. PREHĽAD PODANÝCH PRIPOMIENOK/OPTÁZOK/ODPORÚČANÍ:

 1. František Kolodej: Navrhol, aby osvetlenie cyklotrasy bolo zabezpečené pomocou fotovoltických panelov. Vedúci partner projektu tento návrh integroval do projektu.
 2. Gymnázium Tvrdošín: Predložilo návrh na využitie QR kódov pre zlepšenie prístupu k informáciám. Návrh bol prijatý a integrovaný do projektu vedúcim partnerom aj projektovým partnerom.
 3. UKS REGLE Kościelisko: Odporúčalo využitie organického materiálu pri výrobe propagačných materiálov. Tento návrh bol rovnako prijatý a integrovaný.
 4. Ivan Plevník: Navrhoval použitie recyklovaného papiera pre tlačené mapy. Projektový partner tento návrh integroval do projektu.
 5. Turistický klub Tvrdošín: Predložil návrh na vytvorenie krátkych propagačných videí o cyklotrasách a atrakciách regiónu. Návrh bol prijatý a realizovaný.

Záver:

Proces participácie ukázal vysokú mieru zapojenia a záujmu zo strany komunity a zainteresovaných strán. Pripomienky a návrhy boli konštruktívne a priamo prispeli k zlepšeniu kvality a udržateľnosti projektu. Aktívna spätná väzba a otvorená komunikácia medzi vedúcim partnerom, projektovými partnermi a komunitou viedli k integrácii inovatívnych riešení, ktoré projekt posunuli smerom k väčšej ekologickej udržateľnosti a lepšej dostupnosti informácií pre verejnosť. Celý proces participácie teda pozitívne ovplyvnil finálny výstup projektu a zároveň posilnil vzťahy s miestnou komunitou.

Spracovala: Jana Urbanová, Olga Hadowska

V Tvrdošíne dňa 2.8.2023