Informacja o wycince zieleni w pasie dróg gminnych

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów znajdujących się w pasie drogowym na terenie Gminy Kościelisko o planowanym przycięciu gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność.

Przypominamy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnejzwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią, utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.

Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skrajnią drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przycięcia gałęzi i krzewów nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drzewo może być wykorzystane we własnym zakresie. Termin wykonania pielęgnacji drzew i krzewów do 4 listopada br. 

Po tym terminie Gmina Kościelisko przeprowadzi wycinkę gałęzi, konarów oraz krzewów znajdujących się w pasie dróg gminnych.

Podczas wycinki możliwe utrudnienia w ruchu - w związku z zawężeniem drogi ze względu na przeprowadzane prace. Za utrudnienia przepraszamy.