20.06.2024 r. - 4. Sesja Rady Gminy Kościelisko

Czwarta Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Gminy Kościelisko.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie i dyskusja nad raportem o stanie Gminy Kościelisko oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum zaufania za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny z tytułu urodzenia się czworaczków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kościelisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Kościelisko” (Bronisława Gach).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Kościelisko” (Aniela Michniak).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościelisko” (ś.p. Jan Bukowski).
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.