22.06.2023 r. - 48. Sesja Rady Gminy Kościelisko

XLVIII Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku.

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 15 maja 2023 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Przedstawienie i dyskusja nad raportem o stanie Gminy Kościelisko oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościelisko wotum zaufania za 2022 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościelisku za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Kościelisko, w gminie Kościelisko - MPZP KOŚCIELISKO 2 - SZKOŁA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kościelisko
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu oraz zawarcie umowy najmu
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kościelisko
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2022
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2040
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Kościelisko” (ś.p. Helena Rysula)
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Kościelisko” (Halina Olejniczak)
19. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
20. Sprawy bieżące
21. Wolne wnioski
22. Zakończenie obrad