31.08.2023 - XLIX Sesja Rady Gminy Kościelisko

XLIX Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 31.08.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101 (sala obrad).

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Gminy Kościelisko
 3. Wręczenie stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 22 czerwca 2023 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027 w Gminie Kościelisko
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu  wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko
 12. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kościelisko
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2040
 16. Sprawy bieżące
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad