Raport z konsultacji społecznych dot. zmiany nazwy ulicy w Kościelisku

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca w Kościelisku na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Kościelisko na temat zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca, odnogi bocznej od ulicy głównej - drogi prowadzącej obok dawnego sanatorium Dłuskich.

Konsultacje społeczne trwały od 20 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. Swoje opinie i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego, który można było odesłać pocztą elektroniczną lub papierową, jak również złożyć osobiście na dzienniku podawczym urzędu.

Otrzymaliśmy 41 wypełnionych formularzy, zawierających łącznie 55 opinii.

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach i zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport do pobrania w formie pliku PDF - TUTAJ

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY NAZWY FRAGMENTU ULICY NĘDZY-KUBIŃCA NA ULICĘ BRONISŁAWY I KAZIMIERZA DŁUSKICH

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji społecznych była propozycja zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca w Kościelisku, odnogi bocznej od osi głównej ulicy, na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.

Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła dyrektor ośrodka AMW „Rewita” w Kościelisku. Wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii radnych obecnych na Komisji ds. Obywatelskich, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/222//17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościelisko zarządził przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany nazwy fragmentu ww. ulicy.

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 85/23 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.

CEL KONSULTACJI

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców gminy Kościelisko na temat zmiany nazwy fragmentu drogi z ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, tj. odcinka prowadzącego prostopadle od głównej osi ulicy Nędzy-Kubińca, obok budynku Urzędu Gminy oraz ośrodka AMW „Rewita” (dawnego sanatorium Dłuskich) do ulicy Karpielówka.

TERMIN KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 20 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI

Konsultacje miały charakter gminny i skierowane były do zameldowanych, pełnoletnich mieszkańców całej gminy Kościelisko, a w szczególności do osób zamieszkujących ulicę Nędzy-Kubińca.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej, organizacji wydarzeń i zdrowia.

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTACJI

W dniu 10.11.2023 r., zgodnie z § 8. pkt. 1 Uchwały nr XXX/222/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kościelisko, zamieszczono ogłoszenie o Zarządzeniu Wójta Gminy Kościelisko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościelisko w zakładce Tablica Ogłoszeń Urzędu: https://www.gminakoscielisko.pl/urzad/tablica-ogloszen/7112.html  oraz na FB Gmina Kościelisko;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej:

- obwieszczenie https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,2359798,obwieszczenie-wojta-gminy-koscielisko-z-dnia-10-listopada-2023-r-o-przystapieniu-do-konsultacji-spol.html

- zarządzenie https://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko,a,2359823,nr-85-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zmiany-nazwy-fragmentu-ulicy-ned.html

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w budynku UGK przy ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku;

4) przez rozwieszenie obwieszczenia na tablicach zlokalizowanych we wszystkich 3 sołectwach Gminy Kościelisko (łącznie 20 szt.).

Swoje opinie i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego,  który należało wypełnić i złożyć:

  • w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kościelisko
    przy ul. Nędzy-Kubińca 101; lub
  • przesłać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail na adres komunikacja@gminakoscielisko.pl (w tytule maila należało wpisać: „KONSULTACJE”); bądź
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE”.
ZEBRANE OPINIE

W wyznaczonym terminie, tj. od. 20.11.2023 r. do 4.12.2023 r., do Urzędu Gminy Kościelisko wpłynęło 41 wypełnionych formularzy, zawierających łącznie 56 opinii.

55 głosów uznanych zostało za ważne, a 1 głos za nieważny – jedna z osób biorących udział w ankiecie nie jest mieszkańcem gminy Kościelisko; jej miejsce zamieszkania znajduje się poza zasięgiem terytorialnym konsultacji.

Wśród ważnych 55 głosów:

  • 34 należą do mieszkanek, a
  •  21 do mieszkańców gminy Kościelisko.
  • 32 osoby są za zmianą nazwy ulicy,
  • 18 osób wyraziło sprzeciw, a
  • 5 osób (członków Rady Sołeckiej sołectwa Kościelisko) zajęło neutralne stanowisko pisząc, że

Rada Sołecka wsi Kościelisko uważa, że stanowisko w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich powinno należeć do mieszkańców, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy (ich nieruchomości zmienią adres). Uważamy, że to Ci mieszkańcy ponieśliby koszty i niedogodności w razie zmiany nazwy ulicy, dlatego to oni powinni zdecydować”.

Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Jaka jest Pani/Pana opinia w sprawie proponowanej zmiany nazwy ulicy?

32 osoby są za zmianą nazwy tego odcinka ulicy z ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich. Przykładowe opinie:

„Państwo Dłuscy zapisali piękną historię zarówno Kościeliska, jak i Zakopanego. (…) Aż dziw bierze, że nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł”.

„Proponowana zmiana nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich wg mnie zasadna. Rodzina Dłuskich swoją działalnością medyczną i społeczną wniosła duży wkład w rozwój Kościeliska jako miejscowości turystycznej i uzdrowiskowej”.

„Odcinek drogi od ul. Karpielówka do Rewity był pierwszą drogą „bitą” na terenie Kościeliska za sprawą Dłuskich”.

„Propozycja godna poparcia”.

„Jestem za zmianą ulicy, gdyż jest to boczna ulica do ul. Nędzy-Kubińca, więc powinna mieć inną nazwę”.

„Uważam, że akurat ta ulica powinna nosić nazwę B. i K. Dłuskich. Zasłużyli sobie”.

„Niestety mało kto wie, ze pierwsza droga, jaka powstała w Kościelisku, to właśnie ta, która wiodła do założonego przez Dłuskich sanatorium. I właśnie nazwa tej drogi powinna upamiętniać wybitne małżeństwo (…)”.

„Zgadzam się, gdyż jest to osobna ulica, która powinna mieć swoją inną nazwę niż Nędzy-Kubińca. Wprowadzi to porządek, zwłaszcza dla turystów, którzy szukają hoteli, pensjonatów umieszczonych na tym odcinku drogi”.

„Zasługują na upamiętnienie poprzez nazwanie ich imieniem ulicy, gdzie znajduje się wielki budynek pełniący kiedyś rolę zakładu leczniczego, którego byli założycielami”.

„W budynku, który powstał z ich inicjatywy zatrudnienie znajdowały i nadal znajdują kolejne pokolenia mieszkańców Kościeliska, nocowały i nocują kolejne pokolenia Polaków, którym Kościelisko kojarzy się z tym właśnie budynkiem”.

„Oprócz leczenia prowadzili na naszym terenie działalność naukową i społeczną. Przyczynili się też do budowy Muzeum Tatrzańskiego. Myślę, że to wystarczy, aby mieli swoją ulicę”.

„Jestem za zmianą nazwy ulicy. Posłuży to nie tylko uczczeniu pamięci Dłuskich i ich zasług dla Kościeliska, ale również uporządkowaniu przestrzeni”.

„Postuluję za zmianą nazwy (…) Żywię przekonanie, że długie lata historia Kościeliska nie doceniała wkładu Państwa Dłuskich w rozwój miejscowości. Budowa i funkcjonowanie Sanatorium (…) przyczyniło się w moim przekonaniu do rozwoju turystyki i na pewien czas określiło profil Kościeliska jako miejscowości uzdrowiskowej (na czym skorzystała swego czasu również nieodległa Salamandra)”.

„Zasługi Państwa Dłuskich zostały zapomniane przez mieszkańców wsi i bezwzględnie należy upamiętnić ich wkład pracy na rzecz Kościeliska zmieniając część ul. Nędzy-Kubińca na ul. Dłuskich”.

18 osób wyraziło sprzeciw przeciw planowanej zmianie. Najczęstsze argumenty przeciw:

„Stanowczo protestujemy w sprawie proponowanej zmiany nazwy ulicy. Wiąże się to z wieloma niedogodnościami, stratą czasu a także kosztami”.

„Jest wiele innych form niż nadawanie nazwy ulicy na upamiętnienie zasłużonych osób (tablice, pomniki, obeliski, wydarzenia nazwane ich imieniem, nazwy skwerów, placów itp.”.

„Chciałem wyrazić sprzeciw na zmianę nazwy ulicy. Ponieważ jestem mieszkańcem akurat tego odcinka, którego nazwa ma być zmieniona to oczywiście mam osobiste powody (zmiany w dokumentach, mam firmę sp. z o.o.) gdzie zmiany generują koszty”.

„Jestem przeciwna proponowanej zmianie nazwy ulicy. (…) mieszkańcy naszej miejscowości ponad ćwierć wieku temu zdecydowali o nazwach ulic w Kościelisku. Uporządkowano wtedy również numerację budynków. Uważam, że nie powinno się zmieniać wprowadzonego porządku”.

„Proponowana nazwa Bronisławy i Kazimierza Dłuskich to aż 32 znaki, czyli
o 19 znaków więcej niż obecna nazwa. Większość nazw w formularzach ma ograniczoną długość (…)”.

„Zmiana ulicy wiąże się ze zmianą adresu i koniecznością zgłoszenia tego do wielu instytucji”.

Mieszkańcy ponoszą koszty związane z wyrobieniem zdjęć do dokumentów, zmianą pieczątek osobistych, wizytówek oraz tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy i numerem domu. Przedsiębiorcy dodatkowo muszą ponieść koszty wymiany pieczątek firmowych, ulotek reklamowych, szyldów, tablic reklamowych. Poza tym wszyscy mieszkańcy jako podatnicy poniosą koszty takiej zmiany, gdyż Gmina poniesie koszt wykonania i umieszczenia nowych tabliczek informacyjnych, wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej, wymiany pieczątek, papeterii firmowej itp. Uważam, ze są to nieuzasadnione wydatki”.

Jeżeli chodzi o proponowanych patronów – Bronisławę i Kazimierza Dłuskich – żadna z osób nie wniosła zastrzeżeń co do potrzeby uhonorowania małżeństwa Dłuskich w podziękowaniu za ich zasługi nie tylko dla rozwoju Kościeliska, ale i Polski, nieistniejącej wtedy na mapie Europy.

Część respondentów – przeciwnych zmianie nazwy fragmentu ulicy – uważa, że pamięć o państwu Dłuskich można uczcić na wiele sposobów, nie tylko poprzez nazwanie ulicy ich imieniem. Przykłady:

„Rada Gminy Kościelisko może podjąć uchwałę, a następnie wybudować pomnik z pieniędzy podatników”.

„Zasługi małżeństwa Dłuskich (…) można upamiętnić w inny sposób, niż w formie nazwy ulicy. Należy zadbać o formy, które już istnieją. Dom Ludowy w Kościelisku od blisko stu lat nosi imię Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, a niewiele osób o tym wie. Można umieścić na Domu Ludowym tablicę poświęconą małżeństwu Dłuskich”.

„Można wykonać tablicę pamiątkową, wykonać pomnik lub obelisk, wykonać ścieżkę edukacyjną, ławeczkę czy też nazwać obiekty, które nie noszą żadnego imienia (np. scena plenerowa i plac na Chotarzu), można także organizować cykliczne wydarzenie nazwane imieniem państwa Dłuskich (może to być na przykład coroczny Konkurs Wiedzy o Gminie Kościelisko im. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich). (...) Często będąc na cmentarzu sprzątam nagrobek Kazimierza Dłuskiego, gdyż jest zaniedbany. Można również objąć całoroczną opieką ten nagrobek”.

DODATKOWE WYJAŚNIENIE ODNOŚNIE KOSZTÓW

W związku z pojawiającymi się wśród respondentów obawami dotyczącymi kosztów, przypominamy, że zmiana adresu nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, dowodów osobistych ani praw jazdy, gdyż dokumenty te nie zawierają adresu.

Oczywiście w odpowiednich instytucjach należy zgłosić zmianę adresu. Jest to może czasochłonne, ale bezpłatne.

Jedynym dokumentem podlegającym wymianie jest dowód rejestracyjny samochodu. Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/199/17 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat ulgowych pobieranych za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, opłata ulgowa za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 40 zł.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców – zmiana (aktualizacja) danych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatna, natomiast zgłoszenie zmiany adresu w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym)– w zależności od sposobu zgłoszenia (portal PRS, system S24) – opłata odpowiednio wynosi 350 zł lub 300 zł.

Jeżeli chodzi o długość nazwy ulicy – 32 znaki, w dniu 9.11.2023 r. złożyliśmy zapytanie w tej sprawie za pośrednictwem Portalu Informacyjnego GUS. Poniżej odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego:

„1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) nadaje uprawnienia gminom w sprawie mi. ustalania i zmian w zakresie nazw ulic – jednak powyższy akt prawny oraz żaden inny nie określa standardów tworzenia nowych nazw ulic dając tym samym gminom dowolność w tej kwestii. Ustalając nową nazwę należy mieć jednak na uwadze użyteczność tej nazwy – zbyt długa nazwa sprawia problem związany z kwestią zapisu (zmieszczenia nazwy) w określonych polach różnych systemów zawierających dane adresowe, które posiadają ograniczenia liczby znaków. 2. W odniesieniu Rejestru TERYT generalną zasadą obowiązującą w Centralnym Katalogu Ulic jest ujmowanie w nim nazw ulic w pełnym brzmieniu, zgodnie z treścią uchwał rad gmin o ich nadaniu. Obecnie w Centralnym Katalogu Ulic nazwy wieloczłonowe są dzielone na dwa pola według określonych zasad. Długość nazwy ujęta w jednym polu nie powinna przekraczać 100 znaków – czyli długość nazwy w pełnym brzmieniu nie powinna przekraczać 200 znaków. Obecnie najdłuższe nazwy w Centralnym Katalogu Ulic liczą 92 znaki łącznie. W przypadku proponowanej przez gminę Kościelisko nowej nazwy – ul. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, zasada dotycząca maksymalnej długości nazwy w Centralnym Katalogu Ulic została zachowana”.

Jeżeli chodzi o konieczność złożenia wniosku o paszport czy dowód osobisty wnioski te nie są składane w wersji papierowej, lecz wypełniane elektronicznie przez urzędnika, a adresy są automatycznie uzupełniane z Centralnego Katalogu Ulic. W związku z powyższym nie ma problemu ze zmieszczeniem nazwy w formularzu.

PLANOWANE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM WYNIKÓW KONSULTACJI

Na sesję Rady Gminy Kościelisko zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu nazwy przedmiotowej ulicy. W projekcie uchwały umieszczona zostanie nazwa i lokalizacja, które były przedmiotem konsultacji. Rada – po zapoznaniu się z projektem uchwały i wynikami konsultacji – podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu proponowanej zmiany nazwy fragmentu ulicy.