Ogłoszenia inne

Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie nagród sportowych i stypendiów sportowych na rok 2024/2025
 - 
ZARZĄDZENIE


Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2024 r. - TUTAJ


INFORMACJA dot. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - INFORMACJA


Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 lutego 2024 r. dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2024 r. - ZARZĄDZENIE


Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 lutego 2024 r. dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - ZARZĄDZENIE


Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego oraz zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku - do pobrania TUTAJ


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26.02.2024 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2024 r. - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2024 r. - TUTAJ

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zal. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 23.02.2024 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2024 r. - TUTAJ

Zał. Nr 1 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 2 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ


Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - ZARZĄDZENIE


Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku - ZARZĄDZENIE, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3


Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2024 ROKU” - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - OGŁOSZENIE


Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. - OBWIESZCZENIE<


ZARZĄDZENIE NR 98/2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24 listopada 2023 r. dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2024 ROKU” - ZARZĄDZENIE


ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24 listopada 2023 r. dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - ZARZĄDZENIE


ZARZĄDZENIE nr 90/23 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2024 ROKU”. - TUTAJ

O G Ł O S Z E N I E z dnia 24 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2024 roku” - TUTAJ

Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ

Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ

Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ

Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ

Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ

Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 89/23 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - TUTAJ

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościelisko z dnia 10 listopada 20223 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych dot. zmiany nazwy fragmentu ulicy Nędzy-Kubińca na ulicę Bronisławy i Kazimierza Dłuskich - OBWIESZCZENIE, ZARZĄDZENIE, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 3.11.2023 r. o wydaniu decyzji o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0402 Witów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9938 - OBWIESZCZENIE


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kościelisko z dnia 10.10.2023 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  - w terminie 18.10.2023 r.- 17.11.2023 r. - OGŁOSZENIE


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 9938 obr. Witów - ZAWIADOMIENIE


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko - INFORMACJA


Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka ewid. nr 9938 obr. Witów - INFORMACJA


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego - OBWIESZCZENIE


Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej - OGŁOSZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązku stosowania środków bioasekuracji w związku z pojawieniem się na terenie woj. małopolskiego ognisk tzw. "ptasiej grypy" - KOMUNIKAT


Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia, że na wniosek – Jana Jarosza - pełnomocnika Gminy Kościelisko, z dnia 21.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z instalacją SUW w Witowie - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA oraz MAPA


Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej - OGŁOSZENIE 


Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - OGŁOSZENIE 


Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - OGŁOSZENIE 


ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 28 lutego 2023 r. dla zadań z zakresu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - ZARZĄDZENIE 


ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 28 lutego 2023 r. dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - ZARZĄDZENIE 


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r. - TUTAJ

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zal. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ 

Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ 


Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 28.02.2023 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. - TUTAJ

Zał. Nr 1 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ

Zał. Nr 2 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 3a - Załącznik nr 1 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 3b - Załącznik nr 2 do umowy - TUTAJ

Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

Zał. Nr 6 - Nagłówek na kopertę - TUTAJ


Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - TUTAJ


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 23.01.2023 r. r. o wyłożeniu projektu zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 4282) - TUTAJ


Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU” - OGŁOSZENIE


ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2023 Roku” - ZARZĄDZENIE


Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - OGŁOSZENIE


ZARZĄDZENIE nr 148/2022 Wójta Gminy Koscielisko z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU”. - TUTAJ

O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 grudnia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2023 roku” - TUTAJ

Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ

Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ

Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ

Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ

Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ

Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ

Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ

Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ


ZARZĄDZENIE NR 147/2022 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięOtwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych tras biegowych w sezonie zimowych 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - ZARZĄDZENIE


ZARZĄDZENIE NR 146/2022 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - ZARZĄDZENIE


Wojewoda Małopolski informuje, że 24.11.2022 r. wydał decyzję nr 35/2022, znak: WI-VI.7820.1.7.2021.AL o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane, zadanie 1" - INFORMACJA


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - OGŁOSZENIE

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 141/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - TUTAJ


Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 140/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - TUTAJ

Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 08.11.2022 r. o podjęciu w dniu 27.10.2022 r. przez Radę Gminy Kościelisko uchwały Nr XLI/318/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/211/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty na Samodzielnym stanowisku do spraw komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń oraz zdrowia - OGŁOSZENIE


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - udział 1/40 cz. w działce ewid. nr 782/2 i działka nr 781/4 obręb 0401 Kościelisko - TUTAJ


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych w Urzędzie Gminy Kościelisko
OGŁOSZENIE O NABORZE - TUTAJ
2022-04-06


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r. - OGŁOSZENIE
2022-04-06

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych
w 2022 r. - OGŁOSZENIE
2022-03-31

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r. - ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 08 marca 2022 r. dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r. - ZARZĄDZENIE


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku - OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - DANE OSOBOWE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 10.03.2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r. - ZARZĄDZENIE


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r. - OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA - TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - DANE OSOBOWE - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r. - TUTAJ


Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko - INFORMACJA

Nabór na wolne stanowisko pracy urzędnicze -Ekodoradca w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego I Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko - OGŁOSZENIE O NABORZE


Zarządzenia w sprawie harmonogramu czynności w rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - ZARZĄDZENIE


ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych tras biegowych w sezonie zimowych od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - ZARZĄDZENIE


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty na Samodzielnym stanowisku do spraw komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń oraz zdrowia - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o wyborze oferty - przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim. - OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - OGŁOSZENIE

Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ

Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ

Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 05 stycznia 2022 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowych od lutego do grudnia 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - TUTAJ


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2022 ROKU” - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022. - OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu - Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim - OGŁOSZENIE


     • ZARZĄDZENIE w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Urzędu Gminy - OGŁOSZENIE

     • Urząd Gminy w Kościelisku poszukuje pracownika na stanowisko - rzemieślnik specjalista - OGŁOSZENIE

     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 grudnia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w 2022 roku” - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ
     • Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ
     • Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ
     • Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ
     • Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ
     • Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ
     • Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ
     • Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ
     • Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ
     • Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE ws. Regulaminu Konkursu - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ

     • Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022 - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2021 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ
     • Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ

     • Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2022 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie letnim.
     • ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ - TUTAJ
     • Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE ws. powołania Komisji konkursowej - TUTAJ

     • INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO STRAŻNIKA GMINNEGO - TUTAJ

     • INFORMACJE NA TEMAT PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)
     • PISMO WÓJTA informujące o planowanym utworzeniu PSZOK - TUTAJ
     • OPIS PSZOK - TUTAJ
     • MAPA PSZOK - TUTAJ
     • INWENTARYZACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO - TUTAJ
     • KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ - TUTAJ
     • PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2021 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia - projekt programu - TUTAJ
     • ZAŁACZNIK NR 2 - formularz zgłoszenia opinii do programu - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na umowę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Kościelisko na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu - TUTAJ

     • ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Księgowości i Budżetu - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka - TUTAJ

     • Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko Nr 57/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W MIESIĄCACH OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2021” - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE z dnia 25 czerwca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w miesiącach od sierpnia do grudnia 2021” - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 25 czerwca 2021 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 do ogłoszenia - Wzór oferty realizacji zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 2 do ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty- TUTAJ
     • Zał. Nr 3 do ogłoszenia - Wskaźniki - TUTAJ
     • Zał. Nr 4 do ogłoszenia - Wzór umowy o realizacji zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 5 do ogłoszenia - Wzór sprawozdania z realizacji zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 6 do ogłoszenia - Wskaźniki kluczowe - TUTAJ
     • Zał. Nr 7 do ogłoszenia - Zestawienie rzeczowo-finansowe - TUTAJ
     • Zał. Nr 8 do ogłoszenia - Lista uczestników - TUTAJ
     • Zał. Nr 9 do ogłoszenia - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - TUTAJ

     • Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - udział 1/63 części w działce ewid. nr 3507/17 obr. Kościelisko - TUTAJ

     • Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19.05.2021 r. o przeprowadzeniu oględzin poszczególnych nieruchomości w celu zapewnienia czynnego udziały - Polana Biały Potok - TUTAJ

     • Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19.05.2021 r. o przeprowadzeniu oględzin poszczególnych nieruchomości w celu zapewnienia czynnego udziały - przysiółek Płazówka - TUTAJ

     • Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Samodzielnego Referenta w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ

     • Ogłaszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 10 marca 2021 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. -

     • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2021 r. - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ
     • Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ
     • Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - TUTAJ
     • Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

     • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2021 r. - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Zal. Nr 2 - Instrukcja wypełniania oferty - TUTAJ
     • Zał. Nr 3 - Umowa o realizację zadania publicznego - TUTAJ
     • Zał. Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - TUTAJ
     • Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

     • Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelisko a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko skarbnika Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na umowę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Kościelisko na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE wyniku konkursu na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w roku 2021” - TUTAJ
     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 07 grudnia 2020 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko w roku 2021” - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • Zał. Nr 3 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu realizacji projektu - TUTAJ
     • Zał. Nr 4 - Wzór umowy o realizacje zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 5 - Harmonogram realizacji zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 6 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania - TUTAJ
     • Zał. Nr 7 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu - TUTAJ
     • Zał. Nr 8 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI - TUTAJ
     • Zał. Nr 9 - Lista dzieci i ich rodzin biorących udział w realizacji projektu - TUTAJ
     • Zał. Nr 10 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE WÓJTA z dnia 07 grudnia 2020 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE wyniku konkursu na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ
     • OGŁOSZENIE o Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2021 - TUTAJ
     • Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 2 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • Załączniki Nr 3 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • Załączniki Nr 5 Do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert Z dnia 04 grudnia 2020 r. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 04 grudnia 2020 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu I REGULAMIN KONKURSU -

     • Obwieszczenie o ogłoszeniu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok - OBWIESZCZENIE
     • Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kościelisko - OGŁOSZENIE NABORU

     • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie sportowców z niepełnosprawnością z terenu Gminy Kościelisko poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla trzech reprezentantów Polski na treningi i zawody narciarskie w sezonie 2020/2021 - TUTAJ
     • FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY - TUTAJ
     • OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

     • Ogłoszenie Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości - TUTAJ

     • PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI I PRAC NAD PROJEKTEM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021
     • PROTOKÓŁ - TUTAJ

     • Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.09.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu ruralistycznego Polany Biały Potok - dawna "wieś letnia" w Witowie, gm. Kościelisko - TUTAJ
     • Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 11.09.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków Przysiółka Płazówka w Witowie, gm. Kościelisko historyczny układ ruralistyczny - TUTAJ

     • Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy – samodzielny referent w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko
     • Ogłoszenie o naborze - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2020 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021" - Zarządzenie
     • ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (PROJEKT) - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o Konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku
     • Ogłoszenie i inne dokumenty do konkursu - TUTAJ
     • OBWIESZCZENIE WÓJTA o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków przysiółka Płazówka - TUTAJ

     • OBWIESZCZENIE WÓJTA o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Polany Biały Potok - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r. - ZARZĄDZENIE

     • ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r. - ZARZĄDZENIE

     • Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r. - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2020 r.- TUTAJ

     • Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r. - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2020 r. - TUTAJ

     • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościelisko przeznaczonej do zamiany - działki nr 2560/4, nr 2560/5 Witów
     • WYKAZ - TUTAJ

     • Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie w sprawie prowadzenia na terenie całego województwa małopolskiego badań ankietowych - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2020 r. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 17 stycznia 2020 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020. - TUTAJ

     • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy urzędnicze -Ekodoradca w referacie gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o kolejnym Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 2 do ogłoszenia - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 4 do ogłoszenia - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 130/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 20 grudnia 2019 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ
     • Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020 - OGŁOSZENIE KONKURSU
     • ZARZĄDZENIE WÓJTA w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2020 - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wzór umowy - TUTAJ
     • ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

     • Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Łukasz Blicharz zamieszkały w Kościelisku.
     • Uzasadnienie wyboru :
     • Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Wykazał się znajomością przepisów na temat ordynacji podatkowej i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
     • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kościelisko
     • OGŁOSZENIE o naborze - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Polana Biały Potok PLH120026 - - TUTAJ

     • PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI I PRAC NAD PROJEKTEM ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020
     • PROTOKÓŁ - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 02 września 2019 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020" - ZARZĄDZENIE
     • Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 - PROGRAM

     • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia dnia 08.08.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIELISKU - TUTAJ - REGULAMIN KONKURSU

     • Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko - OGŁOSZENIE O NABORZE

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r. - - OGŁOSZENIE

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r. - TUTAJ

     • Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelisko dotyczących: projektów uchwał ws. zmian w statutach sołectw - TUTAJ
     • PROJEKT STATUTU SOŁECTWA DZIANISZ - TUTAJ
     • PROJEKT STATUTU SOŁECTWA KOSCIELISKO - TUTAJ
     • PROJEKT STATUTU SOŁECTWA WITÓW - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r. - ZARZĄDZENIA

     • ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r. - TUTAJ
     •  

     • ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r. - TUTAJ
     • OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2019 r. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r. - TUTAJ
     • OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2019 r. - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Kościelisko - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kościelisko o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - TUTAJ
     • ZAŁ. NR 1 do ogłoszenia - TUTAJ
     • FORMULARZ ZGŁOSZENIA - TUTAJ

     • Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Kościelisko - OGŁOSZENIE O NABORZE

     • Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 - TUTAJ
     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 05 grudnia 2018 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko” - TUTAJ
      • Zał. Nr 1 do konkursu - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. - TUTAJ
      • Zał. Nr 2 do konkursu - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu realizacji projektu w ramach - TUTAJ
      • Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I 6 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - TUTAJ
      • Zał. Nr 4 do umowy - Harmonogram realizacji zadań merytorycznych - TUTAJ
      • Zał. Nr 5 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
      • Zal. Nr 6 - Wskaźniki kluczowe produktu i rezultatu, realizacji projektu - TUTAJ
      • Zał. Nr 7 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI - TUTAJ
      • Zał. Nr 8 - Lista uczestników projektu - TUTAJ
      • ZARZĄDZENIE NR 134/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 05 grudnia 2018 r. W sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu - TUTAJ
      • Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji konkursowej - TUTAJ

     • Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2019 r. - TUTAJ
     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 grudnia 2018 r. Wójta Gminy Kościelisko o Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2019 - TUTAJ
     • Zał. Nr 1 Oferta Art. 14 ust. 1 i 2 Wzór - TUTAJ
     • Zał. Nr 2 Umowa Art. 16 ust.1 i 6 Wzór 2016 - TUTAJ
     • Zał. Nr 3 Sprawozdanie Art. 18 ust. 4 Wzór 2016 - TUTAJ
     • Zarządzenie Reg. Konkursu Zad. Sport. 2019 - TUTAJ
     • Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji konkursowej - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU SPISU INWENTARYZACYJNEGO MIENIA PODLEGAJĄCEGO KOMUNALIZACJI - TUTAJ
     • KARTA INWENTARYZACYJNA - TUTAJ
     • SPIS INWENTARYZACYJNY - TUTAJ

     • ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO - Pobierz
     • WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2019 – 2021 - Pobierz
     • ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 sierpnia 2018 r. - Pobierz
     • FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - Pobierz
     • Praca dodatkowa od 3 września 2018r. !! - Ogłoszenie
     • Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 24.08.2018 - Obwieszczenie
     • Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 27.08.2018 - Zawiadomienie
     • OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu - TUTAJ
     • Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Kościelisko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku 2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzianiszu - TUTAJ

     • Ogłoszenie o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIELISKU - TUTAJ
     • LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIELISKU - TUTAJ

     • Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 r. - TUTAJ

     • Ogłaszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 r. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. - TUTAJ

     • Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 roku. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w Gminie Kościelisko w 2018 roku. - TUTAJ

     • Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2018 oku w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. - TUTAJ

Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko i komisji:

      • II Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 7-go grudnia 2018 roku o godz. 9.00 ( piątek ) w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 (sala obrad).
      • Porządek obrad - TUTAJ

Wcześniejsze sesje Rady Gminy Kościelisko i posiedzenia komisji:

      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na objazdowe spotkanie Komisji, które odbędzie się w dniu 12 – go października 2018 r. (piątek ) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku.
      • Ponadto informuje, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października br o godz. 15.00 (poniedziałek ) w Urzędzie Gminy Kościelisko. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 –go października 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • XL Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 19 października 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku, ul. Nędzy Kubińca 136 - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 28- go września 2018 roku (piątek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • XXXVIII Sesję Rady Gminy Kościelisko, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich nr 44 (sala obrad) - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenia, które odbędą się w dniach 16–go sierpnia; 20 sierpnia i 23 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00 w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • XXXVII Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 12–go lipca 2018 roku o godz. 13.00 (czwartek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • W dniu 18-go lipca 2018 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji do spraw obywatelskich oraz Komisji Ekonomiki i rozwoju gospodarczego - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 11 –go lipca 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad) - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 22 –go maja 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • XXXVI Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10 –go maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na 16 posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 7- go maja 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad - TUTAJ
      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 9 - go maja 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 25 - go kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44
      • Program komisji - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 19-go kwietnia 2018 r. ( czwartek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (wtorek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 12- go kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 16–go kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ

XXXV Sesja Rady Gminy Kościelisko, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

      • Porządek obrad sesji - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 4-go kwietnia 2018 r. ( środa ) o godz. 14.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 26 –go marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 22-go marca 2018 r. ( czwartek ) o godz. 16.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26–go marca 2018 roku o godz. 14.00 (poniedziałek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20- go marca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 8-go marca 2018 roku o godz. 14.00 (czwartek) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 9-go marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad - TUTAJ

XXXIV Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 28.02.2018 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

      • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTA
      • JPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20- go lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ
      • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18- go stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad - TUTAj
      • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 10- go stycznia 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ

XXXIII Sesja Rady Gminy Kościelisko w dniu 21.12.2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44

Proponowany porządek obrad - TUTAJ

     • Przewodniczący Komisji Planu Przestrzennego Zagospodarowania i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 (środa) w Sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44 - TUTAJ
     • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 –go grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad). - TUTAJ
     • Przewodniczący Komisji do spraw obywatelskich zaprasza w dniu 12 grudnia 2017 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w Urzędzie Gminy Kościelisko na sali obrad - TUTAJ
     • 28.11.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44
     • Proponowany porządek obrad - TUTAJ
     • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21- go listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko u. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad - TUTAJ
     • Przewodniczący Komisji Ekonomiki i Rozwoju Gospodarczego zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 –go listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko (sala obrad).
     • Proponowany porządek obrad - TUTAJ
     • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 15- go listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, na sali obrad. - TUTAJ

     • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELISKO Młodszego Strażnika w Straży Gminnej - INFORMACJA

     • Lista kandydatów na strażnika gminnego spełniających wymagania formalne - LISTA

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 - OGŁOSZENIE

     • Informacja na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r. - Informacja

     • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościelisko - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w gminie Kościelisko - OBWIESZCZENIE
     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 marca 2018 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci I Młodzieży W Gminie Kościelisko” - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO” w ramach Projektu Placówki Wsparcia dziennego w Gminie Kościelisko dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. - TUTAJ

     • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko - TUTAJ

     • Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2018 r. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 107/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018 - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gmina Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018. - TUTAJ
     • O G Ł O S Z E N I E z dnia 30 listopada 2017 r. Wójta Gminy Kościelisko w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2018. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 100/17 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ
     • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ZAŁĄCZNIK NR 1
     • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 roku Wzór Upoważnienia w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościelisko - ZAŁĄCZNIK NR 2
     • Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100.2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r.
     • Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu - ZAŁĄCZNIK NR 3
     • Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2017 r. Wzór Protokołu Kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych

     • Obwieszczenie Wójta Gminy Koscielisko z dnia 17 listopada 2017 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - TUTAJ

     • INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R. - TUTAJ

     • Zarządzenie Wójta Gminy Kościelisko ws przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kościelisko ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko MPZP Kościelisko - TUTAJ
     • Ogłoszenie ws konsultacji MPZP Kościelisko - TUTAJ

     • Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko ws. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko - MPZP Kościelisko (proszę podlinkować ogłoszenie o przystąpieniu i zrobić dopisek: nabór wniosków do projektu od 6.11.2017 do 15.01.2018) - TUTAJ
     • Zaproszenie do składania wniosków do projektu MPZP Kościelisko poprzez mapę interaktywną - mapa dostępna od 6.11.2017r. - TUTAJ
     • Zaproszenie do udziału w spotkaniach otwartych dot. MPZP Kościelisko - spotkania odbędą się 8.11 i 9.11.2017r - TUTAJ

     • Zarządzenie Wójta Gminy KoŚcielisko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościelisko"
     • ZARZĄDZENIE - TUTAJ
     • PROJEKT REGULAMINU - TUTAJ

UWAGA!!!!

Z powodu szczególnych okoliczności – uroczystości pogrzebowe oraz ze względu na prośbę przedstawicieli Spółki Chochołowskie Termy wspólne posiedzenie Komisji Planu i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowane na dzień 29.09.2017 r. o godz. 13:30 zostaje odwołane


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko

     • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy budowy sieci kanalizacji w rejonie Kiry - TEKST OBWIESZCZENIA

Zwołanie posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Nowy Targ - 5 października 2017r., godz. 10.00, siedziba Nadlesnictwa Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ

     • Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - TUTAJ

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi

     • Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany terminu spotkania podsumowującego konsultacje - TUTAJ
     • Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji - TUTAJ
     • PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - TUTAJ
     • FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ

     • Konkurs na projekt graficzny "Witaczy" Gminy Kościelisko
     • Wyniki konkursu - PROTOKÓŁ - TUTAJ
     • Regulamin Konkursu na "Witacz" - TUTAJ
     • Załącznik nr 1 - potwierdzenie odbioru pracy konkursowej - TUTAJ
     • Załącznik nr 2a - zgłoszenie udziału w konkursie - TUTAJ
     • Załącznik nr 2b - karta identyfikacyjna pracy konkursowej - TUTAJ
     • Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu autorskich praw oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu - TUTAJ
     • Załącznik nr 4: oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich do Projektu - TUTAJ
     • Załącznik nr 5: oświadczenie prawnego opiekuna - TUTAJ

Informacja na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu konsultacji społecznych


     • W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne. Termin i miejsce spotkania: 07.06.2017 r., godz. 15.00, sala OBRAD w Urzędzie Gminy Kościelisko - ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko.

     • Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko:
      1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witowie, 34-512 Witów, Witów 119;
      2. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościelisku 34-511 Kościelisko ul. Szeligówka 11.
     • ZARZĄDZENIE - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia
     • OGŁOSZENIE - TUTAJ

     • Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia
     • ZARZĄDZENIE - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.
     • OGŁOSZENIE WYNIKU - TUTAJ

     • Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań; z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - OGŁOSZENIE - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację zajęć, imprez, zawodów, spotkań ruchowo rekreacyjnych i turystycznych promujących zdrowy tryb życia - ZARZĄDZENIE TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych z dnia 2017 r., oraz w Zarządzeniu Nr 30/2017 z dnia 13 kwietnia dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Konkursu
     • ZARZĄDZENIE - TUTAJ

     • Wynik otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.
     • OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ANEKSU NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO
     • OGŁOSZENIE - TUTAJ
     • ANEKS NR 1 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KOŚCIELISKO - ANEKS TUTAJ
     • ANEKS NR 1 - WYLICZENIA DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW ENERGII - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo"
     • OGŁOSZENIE - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych - OGŁOSZENIE - TUTAJ
     • ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych. - ZARZĄDZENIE - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r. - ZARZĄDZENIE - TUTAJ

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu: profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomaniii innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji,kultury fizycznej, w okresie wakacyjnym oraz w trakcie trwania roku szkolnego dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w 2017 r.

 

- OGŁOSZENIE O KONKURSIE
- - ZARZĄDZENIE WÓJTA

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko.

     • Do dnia 14 marca 2017 r. można składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko - TUTAJ
      • Uchwała nr XXV/184/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/119/16 z dnia 9 lutego 2016 dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko - TUTAJ
      • Obowiązujące obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji w Gminie Kościelisko: obszary zdegradowane załączniki 1 - 8 obszary rewitalizacji załączniki 9 -10 - TUTAJ
      • Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko – GPR-u - TUTAJ

     • Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami jednostanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną(...) położonych na działkach nr 4152/3 i 4152/2, obręb 401 w Kościelisku" - w zakresie oddziaływania na obszar Narura 2000 Tatry PLC 120001 - TUTAJ
     • Załącznik do obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2.03.2017 r. - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 TATRY PLC 120001 - TUTAJ

     • Najbliższe posiedzenia Rady Gminy Kościelisko: BRAK USTALONEGO TERMINU
     • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Turystyki i Promocji - 21 czerwca 2017 r., godz. 16.00, Urząd Gminy Kościelisko - PROGRAM TUTAJ

     • Wójt Gminy Kościelisko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko.

     • Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia, że w dniach od 04.01.2017 r. do 30.01.2017r przeprowadzone są konsultacje społeczne: projektu Uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie http://www.gminakoscielisko.pl/, zakładka „Dla mieszkańca”, „Ważne sprawy w gminie”, podzakładka „Projekt rewitalizacji” oraz w Urzędzie Gminy Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. 4”
     • Debata społeczna mieszkańców Gminy Kościelisko i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji poświęcona projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kościelisko w dniach:
      • 23.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Kościelisko o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Kościelisku - 34-511 Kościelisko – Szeligówka 11
      • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Dzianisz o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dzianiszu - 34-514, Dzianisz 201
      • 24.01.2017r. dla mieszkańców Sołectwa Witów o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Witowie - Witów 119, 34-512 Witów
      • zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Kościelisko, Rad Sołeckich, Organizacji Pożytku Publicznego, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze.
       • PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WYZNACZENIA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ
       • DIAGNOZA DO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KOŚCIELISKO - TUTAJ
       • WNIOSEK O WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI - TUTAJ
     • FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII I UWAG - TUTAJ

MAPY DO PROJEKTU REWITALIZACJI:


     • Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku!
     • Wzór oświadczenia - TUTAJ

     • Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - TUTAJ

     • Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu oraz z zakresu – upowszechnianie kultury i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w 2017 r. - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Kościelisko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kościelisko - TUTAJ

     • ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu - TUTAJ

     • Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu
     • OGŁOSZENIE KONKURSU - TUTAJ
     • REGULAMIN KONKURSU - TUTAJ

     • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na:
      1. wykonanie dokumentacji w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna Polityka Energetyczna.
      2. Kompleksową usługę Operatorską - pełnienie funkcji Operatora w okresie trwania projektu
      3. więcej TUTAJ
     • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościeli sku przy ul. Nędzy-Kubińca 136
     • Ogłoszenie o przetargu - TUTAJ
     • Zał. nr 1 - druk oferty - TUTAJ
     • Zał. nr 2 - regulamin przetargu - TUTAJ
     • Zał. nr 3 - projekt umowy - TUTAJ

     • INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOŚCIELISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. - TUTAJ

     • OGŁOSZENIE O WYNIKACH konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów pla-stycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Ko-ścielisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko - TUTAJ