Obowiązkowa kontrola przewodów kominowych

Rozpoczął się sezon grzewczy. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościelisko przypomina, że właściciele domów mieszkalnych i zarządcy obiektów budowlanych powinni co najmniej raz w roku skontrolować stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego, w tym przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

 

Obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego  wynika z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

To na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ww. ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej kontroli w roku . Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec, podlega obowiązkowej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami okresowe kontrole źródeł ogrzewania przeprowadzają:

1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
2. osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Więcej informacji o kontroli stanu technicznego na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow?fbclid=IwAR3PQtfyL_dC5rwHWIK1sImNq36KZT2lfStU-B0Bo-OoJA-NuD58DBy0r64

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji