Informacja dla właścicieli gruntów w pasie dróg gminnych

Wójt Gminy Kościelisko przypomina wszystkim właścicielom oraz dzierżawcom gruntów znajdujących się w pasie drogowym na terenie Gminy Kościelisko o obowiązku przycinania gałęzi drzew i krzewów wystających poza granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność.

Przypominamy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnejzwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią, utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg.

Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych o przycięcie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skrajnią drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przycięcia gałęzi i krzewów nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drzewo może być wykorzystane we własnym zakresie.