Dodatkowy nabór do Gminnej Rady Seniorów

Wójt Gminy Kościelisko informuje o wyznaczeniu terminu dodatkowego naboru do Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku.

Wystarczy zdobyć poparcie 10 innych seniorów, wypełnić formularz i złożyć go wraz z listą poparcia na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Kościelisku do dnia 15 lutego br. włącznie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata

Lista poparcia kandydata

Do pobrania:

Zarządzenie WójtaZałącznik nr 1, Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Uchwała nr LIV/414/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku oraz nadania jej statutu

Statut Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku:

§ 1
Statut Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku, zwanej dalej „Radą”, określa tryb wyboru członków Rady oraz zasady jej działania.

§ 2
1. Gminna Rada Seniorów w Kościelisku zrzesza osoby powyżej 60. roku życia.
2. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla seniorów.
3. Rada działa na terenie gminy Kościelisko.
4. Kolejne wybory do Rady przeprowadza się najpóźniej w miesiącu, w którym upływa jej kadencja.

§ 3
Celem działania Rady jest integracja i wspieranie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Kościelisko oraz reprezentowanie środowiska seniorów poprzez:
1) przedstawianie władzom gminy oraz organizacjom i instytucjom które zajmują się problemami seniorów, propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, w tym:
a) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów,
b) współpracę z władzami gminy przy opiniowaniu istotnych spraw i problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,
c) przedstawianie władzom gminy spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Kościelisko oraz Radę Gminy w Kościelisku,
d) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów;
2) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, w tym:
a) wspieranie wszelkich form aktywności seniorów w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji i ekologii,
b) wykorzystanie potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, służących całej społeczności lokalnej,
c) umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych
d) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzeganie ich społecznej roli;
3) wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów, w tym:
a) określenie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
b) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,
c) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

§ 4
1. Rada składa się maksymalnie z 15 członków, w tym:
1) 8 osób z sołectwa Kościelisko,
2) 4 osób z sołectwa Dzianisz,
3) 3 osób z sołectwa Witów.
2. Rada działa na zasadzie kadencyjności.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia powołania jej członków.
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady.

§ 5
1. Wójt Gminy Kościelisko ogłasza nabór kandydatów do Rady oraz ustala termin wyborów.
2. Informacje o naborze kandydatów i terminie oraz miejscu przyjmowania zgłoszeń Wójt Gminy Kościelisko ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy www.gminakoscielisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko.
3. Kandydat zobowiązany jest posiadać poparcie minimum 10 mieszkańców gminy Kościelisko, którzy ukończyli 60. rok życia. Jedna osoba może poprzeć więcej niż 1 kandydata.
4. Zgłaszanie kandydatów do Rady dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem o zgodzie kandydata.
5. Wzory formularzy stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze kandydatów do Rady.
6. Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Rady są mieszkańcy gminy Kościelisko, którzy ukończyli 60. rok życia.
7. W przypadku, gdy zgłoszonych kandydatów jest mniej niż piętnastu, Wójt Gminy Kościelisko może wyznaczyć dodatkowy siedmiodniowy termin w celu uzupełnienia składu Rady.
8. W przypadku braku pełnej liczby kandydatów liczbowy skład Rady może być mniejszy niż wskazany w § 4 ust.1.
9. W przypadku, gdy zgłoszonych kandydatów jest więcej niż piętnastu, Wójt Gminy Kościelisko ogłasza informację o otwartym spotkaniu poświęconym wyborom członków Rady w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy www.gminakoscielisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelisko.
10. Członkowie Rady wybierani są w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu otwartym, zwołanym przez Wójta Gminy Kościelisko w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów, określonej w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Kościelisko.
11. Do Rady wybranych zostaje piętnaście osób, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
12. Wójt Gminy Kościelisko w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów, ogłasza informację o składzie osobowym Rady i wyznacza termin pierwszego posiedzenia Rady.

§ 6
1. Członków Rady Seniorów Gminy Kościelisko powołuje Wójt Gminy Kościelisko w drodze zarządzenia.
2. Wójt Gminy Kościelisko stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu przez samego radnego,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
3) śmierci członka Rady.
3. Na miejsce odwołanego członka Wójt Gminy Kościelisko może powołać nowego członka, zgodnie z trybem powoływania członków Rady, określonym w § 5 Statutu.

§ 7
1. Zapewnienie ciągłości organizacyjnej działania Rady pod względem lokalowym, wyposażenia oraz obsługi technicznej zapewnia Wójt Gminy Kościelisko za pośrednictwem Biura Rady.
2. Środki finansowe dla potrzeb statutowych Rady zabezpiecza budżet gminy Kościelisko, w części dotyczącej działalności komórki wymienionej w ust.1.

§ 8
1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Kościelisko.
2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym wybierają Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę.

§ 9
1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) zwoływanie posiedzeń Rady oraz określanie terminów, miejsca i porządku obrad,
3) przewodniczenie obradom,
4) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady,
5) zapraszanie na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie Seniorów,
6) utrzymanie stałego kontaktu z organami gminy.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady posiada kompetencje Przewodniczącego Rady Seniorów w przypadku jego nieobecności.

§ 10
1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
3. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście i nieodpłatnie.
4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
5. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z Wójtem Gminy Kościelisko:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej pięciu członków Rady Seniorów,
- na wniosek Wójta Gminy Kościelisko lub Przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko.

§ 11
1. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady i porządku obrad może odbyć się drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek obrad,
4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
6) wyniki głosowania.
3. Posiedzenie Rady uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
5. Protokoły oraz opinie przekazywane są i przechowywane w Biurze Rady Gminy Kościelisko.

§ 12
1. Opinie i decyzje Rady, wypracowane w toku posiedzenia Rady, przyjmowane są w drodze uchwał, które stają się stanowiskiem Rady.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W przypadku braku możliwości uzgodnienia stanowiska Rady, Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Członków obecnych na posiedzeniu uważa się za zawiadomionych o nowym terminie posiedzenia.
5. Treść uchwały powinna być wpisana do protokołu z posiedzenia Rady.
6. Uchwałę Rady stanowiącą odpis z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady.
7. Uchwały Rady przedstawiane są każdorazowo Radzie Gminy Kościelisko.
8. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Gminę Kościelisko dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Wójt Gminy Kościelisko lub upoważniona przez niego osoba obsługująca w jego imieniu Radę Seniorów od strony organizacyjnej.

§ 13
1. Wójt Gminy Kościelisko, kierując sprawę pod obrady Rady, może wskazać termin jej rozpatrzenia.
2. Brak odpowiedzi Rady w terminie zakreślonym przez Wójta Gminy Kościelisko uznaje się za rezygnację z prawa do wydania opinii lub za brak zastrzeżeń do treści aktu normatywnego przedłożonego do konsultacji.

§ 14
Rada przedkłada Wójtowi Gminy Kościelisko sprawozdanie roczne ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca następnego roku.