23-26.04.2024 r. - Kwalifikacja wojskowa 2024

Przypominamy że mężczyźni z rocznika 2005 zameldowani i zamieszkujący na terenie Gminy Kościelisko obowiązkowo powinni stawić się przed komisją kwalifikacyjną.

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Kościelisko został wyznaczony na: mężczyźni 23.04.2024 - 24.04.2024 r. / kobiety 26.04.2024r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Jagiellońska 28, 34-500 Zakopane (budynek „DAFNE” obok Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem).

Celem kwalifikacji wojskowej jest:

ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do powiatowych komisji lekarskich w 2024 roku wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022-2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed c) dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Jakie dokumenty należy przedstawić komisji?

1. ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).