„Remont drogi gminnej K420065, Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Nazwa zadania:

„Remont drogi gminnej K420065,Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Zadanie realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków krajowych

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Data podpisania Umowy z Wojewodą Małopolskim – 28.02.2024r.

Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 1 031 774,68 zł

Dofinansowanie: 515 887,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 068 871,48 zł

W dniu 28.02.2024 roku  Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Krzysztofem Janem Klęczarem Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420065 Sywarne, w km od 0+000,00 do km 0+900,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”. Zostało ono zaplanowane jako zadanie jednoroczne, którego zakończenie planuje się na maj 2025 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonany kompleksowy remont drogi Sywarne, w miejscowości Kościelisko, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, remont istniejącego odwodnienia, roboty nawierzchniowe wraz z oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym, urządzenia zabezpieczające wraz z oznakowaniem drogowym służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

Na powyższe prace został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 06 maja 2024, przewidywany czas zakończenia robót 31 maj 2025 rok.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.