Przebudowa ul. Salamandra w Kościelisku

Projekt: Przebudowa ul. Salamandra w Kościelisku

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej K420081 – ul. Salamandra od km 0+003,65 do km 0+990,00 (z wyłączeniem 0+790,00-0+870,00) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 1 414 713,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 829 426,66 zł

Przebudowa ulicy Salamandra została zaplanowana jako zadanie dwuletnie – jego realizacja rozpoczęła się 29 kwietnia bieżącego roku, a zakończenie jest planowane na koniec 2022 roku. W ramach inwestycji odbywa się kompleksowa przebudowa ul. Salamandra, obejmująca budowę kanalizacji deszczowej, chodnika i utwardzonego pobocza oraz kanału technologicznego, a także przebudowa jezdni, zatoki autobusowej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W zakres zadania wchodzi również umacnianie skarp w miejscach, gdzie jest to konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Ponadto wprowadzane są odpowiednie elementy oznakowania, służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi. Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.