"Remont drogi gminnej K420087, Zagrody Witowskie - Dworska, w km od 0+000 do km 2+450 (obiekt mostowy w km 0+190 do km 0+218), (obiekt mostowy w km 2+166 do km 2+181) w miejscowości Dzianisz / Witów, Gmina Kościelisko”

Nazwa zadania:

"Remont drogi gminnej K420087, Zagrody Witowskie - Dworska, w km od 0+000 do km 2+450 (obiekt mostowy w km 0+190 do km 0+218), (obiekt mostowy w km 2+166 do km 2+181) w miejscowości Dzianisz / Witów, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 4 462 817,39 zł
Dofinansowanie: 1 886 938,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 682 711,72 zł

Remont drogi gminnej Zagrody Witowskie - Dworska został zaplanowany jako zadanie dwuletnie – jego realizacja rozpoczęła się 24 maja 2022 roku, a zakończenie jest planowane na grudzień 2023 roku. W ramach inwestycji odbywa się kompleksowy remont drogi Dworskiej, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, nawierzchniowe, remont istniejącego odwodnienia, remont obiektów mostowych, umocnienia brzegów rzeki i terenu pod mostami, chodniki na dojściach do obiektów mostowych. Ponadto wprowadzone zostaną odpowiednie elementy oznakowania, służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.
Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.