Remont "starej drogi" w Witowie

Remont „Starej drogi” w Witowie

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej, nr K420088 Stara droga, odcinek w km 0+000 – 0+935 w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie: 460 314,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 920 630,71 zł

Remont drogi gminnej tzw. „Starej drogi” w Witowie został zaplanowany na okres od 10 czerwca 2020 r. do 31 października 2021 r. Inwestycja polega na przebudowie przedmiotowej drogi z uwzględnieniem remontu istniejącego odwodnienia oraz budową krawężników betonowych i wymianą nawierzchni asfaltowej wraz z przygotowaniem podbudowy. Ponadto, przedmiotowy odcinek drogi wyposażony będzie w urządzenia zabezpieczające i odpowiednie oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych, stalowych barier ochronnych oraz poziomych oznaczeń jezdni. Celem niniejszego zadania, na które pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci dróg, czego bezpośrednim skutkiem będzie zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu ich użytkowania przez mieszkańców gminy i osoby ją odwiedzające.