Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 363 679,02 zł
Dofinansowanie: 118 950,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 389 607,42 zł

W dniu 08.08.2023 roku  Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Łukaszem Kmitą Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+000,00 do km 0+090,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I”. Zostało ono zaplanowane jako zadanie jednoroczne, którego zakończenie planuje się na wrzesień 2024 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonany kompleksowy remont drogi Pod Blachówką – Etap I, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, remont istniejącego odwodnienia, roboty nawierzchniowe wraz z oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym, urządzenia zabezpieczające wraz z oznakowaniem drogowym służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

Na powyższe prace został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 06 listopada 2023 na Etap I, którego koniec zaplanowano na 02.09.2024 roku.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.