„Remont drogi gminnej K420084, Rąbanisko, w km od 0+000,00 do km 0+405,00, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko”

Nazwa zadania:

„Remont drogi gminnej K420084, Rąbanisko, w km od 0+000,00 do km 0+405,00, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 446 009,07 zł

Dofinansowanie: 118 950,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 513 720,57 zł

 

W dniu 08.08.2023 roku Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Łukaszem Kmitą Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420084, Rąbanisko, w km od 0+000,00 do km 0+405,00, w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko”. Zostało ono zaplanowane jako zadanie jednoroczne, którego zakończenie planuje się na drugą połowę listopada 2023 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonany kompleksowy remont drogi Rąbanisko, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, remont istniejącego odwodnienia, roboty nawierzchniowe wraz z oznakowaniem drogowym pionowym, bariery ochronne, oświetlenie uliczne, urządzenia zabezpieczające wraz z oznakowaniem drogowym służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

Na powyższe prace został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 09 października 2023 na cały zakres, których koniec zaplanowano na listopad bieżącego roku.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.