"Remont drogi gminnej K420066, Karpielówka Dolna, w km. Od 0+000,00 do km 0+770,00 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Nazwa zadania:
„Remont drogi gminnej K420066, Karpielówka Dolna, w km. Od 0+000,00 do km 0+770,00 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 1 449 416,54 zł
Dofinansowanie: 571 207,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 514 646,53 zł

W dniu 13.03.2023 roku Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Łukaszem Kmitą Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420066, Karpielówka Dolna, w km. Od 0+000,00 do km 0+770,00 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”.
Zostało zaplanowane jako zadanie jednoroczne, którego zakończenie planuje się na sierpień 2024 roku.
W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowy remont drogi Karpielówka Dolna, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, nawierzchniowe, remont istniejącego odwodnienia, oczyszczanie rowów wraz z udrożnianiem przepustów, roboty nawierzchniowe, przebudowę chodnika i pobocza przy jezdni w obrębie przejścia dla pieszych, oświetlenie dedykowane przejściu dla pieszych, aktywną informacje wizualną wraz z oznakowaniem drogowym poziomym i pionowym, oświetlenie uliczne, urządzenia zabezpieczające wraz z oznakowaniem drogowym służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

Na obecną chwilę rozpoczęte zostały działania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, dla wyłonienia wykonawcy inwestycji.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.