Remont ul. Salamandra w Kościelisku

Nazwa zadania:

„Remont drogi gminnej K420081, ul. Salamandra, w km od 0+990,00 do km 1+917,68 (z wyłączeniem odcinka od 1+029,00 do 1+095,00) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie: 853 841,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 417 807,35 zł

Remont drogi gminnej Salamandra został zaplanowany jako zadanie jednoroczne – jego realizacja rozpoczęła się 13 września 2022 roku, a zakończenie jest planowane na końcówkę czerwca 2023 roku. W ramach inwestycji odbędzie się kompleksowy remont drogi Salamandra na odcinku od km 0+990,00 do km 1+917,68, który obejmie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, utwardzenie pobocza przy przejściach dla pieszych, likwidacje przełomów, remont nawierzchni jezdni, remont elementów odwodnienia wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego. Ponadto wprowadzone zostaną odpowiednie elementy oznakowania pionowego i poziomego, służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.