Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+090,00 do km 0+400,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap II

Nazwa zadania:

„Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+090,00 do km 0+400,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap II”

Zadanie realizuje inwestycje z dofinansowaniem ze środków krajowych

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Data podpisania Umowy z Wojewodą Małopolskim – 28.02.2024r.

Koszty kwalifikowane realizacji całości zadania: 1 038 608,31 zł

Dofinansowanie: 405 907,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 062 863,91,42 zł

 

W dniu 28.02.2024 roku Gmina Kościelisko podpisała z Wojewodą Małopolskim, Panem Krzysztofem Janem Klęczarem Umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420079, Pod Blachówką, w km od 0+090,00 do km 0+400,00, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap II”. Zostało ono zaplanowane jako zadanie jednoroczne, którego zakończenie planuje się na wrzesień 2024 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonany kompleksowy remont drogi Pod Blachówką – Etap II, obejmujący roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, remont istniejącego odwodnienia, roboty nawierzchniowe wraz z oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym, urządzenia zabezpieczające wraz z oznakowaniem drogowym służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej drodze.

Na powyższe prace został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 06 listopada 2023 na Etap I z opcją na Etap II zadania, którego koniec zaplanowano na 02.09.2024 roku.

Celem projektu, na który środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest dążenie do powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na lokalnym szczeblu, będącej kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, a także do poprawy standardu życia mieszkańców.