Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Zbliżają się wybory do izb rolniczych 2023 - informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej przedstawiamy poniżej.

 

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte są w § 12. UCHWAŁY NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej;

wzór zgłoszenia określa załącznik nr 9 oraz 9a do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11.

5. Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

≈≈♦≈≈

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata do rady powiatowej MIR (do pobrania):

►Zgłoszenie kandydata (►docx; ►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx; ►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx; ►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx; ►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

Szczegółowe informacje o wyborach można znaleźć na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Gminie Kościelisko - OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Gminie Kościelisko o wyłożeniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania - OBWIESZCZENIE