Kodeks reklamowy

Poradnik reklamowy z 2019 r. - TUTAJ

Na terenie Gminy Kościelisko obowiązuje Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 roku zwana „Kodeksem reklamowym”, zmieniona Uchwałą nr XLVII/356/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 15 maja 2023 roku

Tekst jednolity uchwały - TUTAJ

Opłaty

Planując ustawienie reklamy warto przemyśleć jej wielkość z uwagi na uchwalone stawki opłat. W Gminie Kościelisko obowiązuje uchwała Nr XIII/102/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie opłaty reklamowej , zgodnie z którą za tablicę reklamową i urządzenie reklamowe należy uiszczać opłatę na podstawie złożonej deklaracji, w której wylicza się wysokość opłaty. 

  • Stawka zmienna za 1m2 tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wynosi 0,20 zł,
  • Stawka stała dzienna za urządzenie reklamowe wynosi 2 zł
  • Stawka stała dzienna za tablicę reklamową wynosi 1,50 zł

Kwota opłaty dziennej za reklamy to suma stawek dziennej i zmiennej.

Np. za eksponowanie 1m2 tablicy reklamowej zapłacimy: 1m2 x 0,20zł + 1,50 zł = 1,70 zł x 30 dni = 51 zł za 30 dni

Powyższa uchwała została zmieniona w zakresie terminu uiszczania opłat. Uchwałą Nr XV/138/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 czerwca 2020 roku, opłaty reklamowe obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Kary

Od 18 czerwca 2020 roku za reklamę, urządzenie reklamowe i szyld niezgodny z Kodeksem reklamowym może zostać naliczona kara. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, który umieścił tablicę reklamową niezgodnie z przepisami ww. uchwały, podlega karze pieniężnej.

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej o służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej z przepisami.

Informujemy, że pracownicy Urzędu i strażnicy gminni weryfikują w terenie zgodność reklam z uchwałą.

Wspólnie zadbajmy o przestrzeń.