Obowiązkowa kontrola przewodów kominowych

  • 2 grudnia 2022 / 12:05
Rozpoczął się sezon grzewczy. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościelisko przypomina, że właściciele domów mieszkalnych i zarządcy obiektów budowlanych powinni co najmniej raz w roku skontrolować stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego, w tym przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zapraszamy do e-gminy

  • 9 czerwca 2022 / 11:04
Zapraszamy do korzystania z usług e-gminy Gmina Kościelisko realizuje projekt „Cyfrowa Gmina".W jego ramach udostępniamy tzw. e-usługi, czyli możliwość załatwiania wielu spraw za pośrednictwem internetu.Przedstawiamy Państwu katalog e-usług Urzędu Gminy Kościelisko

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

  • 7 września 2022 / 14:43
Wójt Gminy Kościelisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".  

Telefon zaufania

  • 8 czerwca 2022 / 16:22