Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Wójt Gminy Kościelisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 12 września 2022 r. do 26 września 2022 r. w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag przez uprawnione podmioty w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail: prawnicy@gminakoscielisko.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko z dopiskiem „Uwagi do Rocznego Programu Współpracy”
3) osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kościelisko, w Kościelisku ul. ul. Nędzy Kubińca 101.

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektów w/w uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W czasie trwania konsultacji, w dniu 26.09.2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (Sala Obrad) odbędzie się spotkanie robocze i zarazem podsumowujące konsultacje w sprawie projektu w/w uchwały.

Zarządzenie

Załącznik nr 1 - projekt uchwały RGK

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii i uwag