Powietrze - wspólna wartość w Gminie Kościelisko

Informujemy, że na terenie Gminy Kościelisko, za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest obecnie prowadzona akcja informacyjna o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz o możliwościach dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze.

W Gminie Kościelisko trwają również kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są rutynowo lub na wniosek z formularza „Ekointerwencja” (dostępny na stronie gminy) przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Kościelisko.

Czynności kontrolne wykonywane są w obecności pełnoletniego domownika. Pracownicy Urzędu Gminy mogą wykonać zdjęcia jak i poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Kontrolujący mogą również wykonać pomiar wilgotności drewna. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu do badań przez certyfikowane laboratorium celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Z każdej kontroli sporządzany zostaje protokół.

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski:

Do 30 kwietnia 2024 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.

→ Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012 i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
Natomiast od 30 kwietnia 2024 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków i piecy spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.
Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80% będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu.
Uchwała wprowadza także wymagania dla jakości stosowanych paliw.
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz spalania mułów i flotów węglowych, te frakcje zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń. Nie wolno również spalać węgla oznaczonego jako ”miał” oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno powinno być sezonowane co najmniej dwa sezony.

Uchwała antysmogowa to konieczność!
Smog niszczy nasze zdrowie, przyczynia się do chorób układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, rozrodczego, powoduje zmiany anatomiczne w mózgu. Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza.
Zadbaj o zdrowie najbliższych i skorzystaj z programów dotacyjnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne kotły!

Program Czyste Powietrze

Głównym celem jest wymiana starych, nieefektywnych kotłów na kotły nowoczesne i ekologiczne spełniające najwyższe normy. W ramach programu, który rozpoczął się w 2018 r. i według planów potrwa do roku 2029, można również uzyskać dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją budynku.

Więcej o programie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/