Program „Czyste Powietrze"

Na terenie Województwa Małopolskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Do końca kwietnia 2024 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (pierwotny termin na wymianę wskazywał na koniec 2022 roku, ale został przesunięty).

Wymagania uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego

1) Terminy wymiany kotłów:
a) kotły poniżej klasy 3 oraz pozaklasowe mogą być eksploatowane do 30 kwietnia 2024 r.,
b) kotły klasy 3 i 4 mogą być eksploatowane do 31 grudnia 2026 r.,
c) kotły klasy 5 mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
Jeżeli kocioł posiada klasę, to informację o niej można znaleźć w dokumentacji do pieca lub tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle.

2) Nowe kotły na paliwo stałe (np. na węgiel, drewno) instalowane po 1 lipca 2017 r., muszą wypełniać łącznie następujące warunki:
a) spełniają wymagania ekoprojektu (potwierdzone certyfikatem/świadectwem),
b) umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem kotłów zgazowujących paliwo,
c) spełniają wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapis dotyczący obowiązku instalowania kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa (np. węgla – ekogroszek, biomasy – pellet drzewny). Jedynym wyjątkiem, dopuszczającym zainstalowanie kotła z podawaniem ręcznym, jest zakup kotła zgazowującego (np. na drewno kawałkowe). Kotły z podawaniem ręcznym muszą być również eksploatowane ze zbiornikiem buforowym o określonej pojemności.

3) Wymagania w zakresie stosowanych paliw: uchwała antysmogowa zakazuje stosowania następujących paliw:
a) biomasy (drewna) o wilgotności powyżej 20%,
b) paliw, w których udział węgla o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%.
Oznacza to, że spalane drewno musi być suche (zaleca się, aby drewno sezonować co najmniej 2 lata), natomiast w przypadku węgla nie można spalać miału. Przy zakupie węgla należy również zawsze wymagać, aby sprzedawca wydał nam razem z fakturą świadectwo jakości węgla.

4) Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (kominki, piece kaflowe, trzony kuchenne, „kozy”, itp.):
a) od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane urządzenia tego rodzaju muszą spełniać wymagania ekoprojektu (potwierdzone certyfikatem/świadectwem),
b) Od 1 maja 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka,
c) Urządzenia, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od maja 2024 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

5) Kontrole i sankcje – przepisy ustawy o ochronie powietrza i zapisy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania powyższych zakazów. Kontrole urządzeń grzewczych są prowadzone na terenie Gminy Kościelisko przes Straż Gminną: https://www.gminakoscielisko.pl/kontakt/straz-gminna

 

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w gminie Kościelisko, stan na dzień 31.03.2024 r.:

Liczba złożonych wniosków: 244
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 87
Suma wypłaconych dotacji: 2 417 762,55 zł

Zestawienie udziału gmin w programie - TUTAJ

UWAGA: Kocioł na paliwa stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Mieszkańcy mają kilka lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – konieczna będzie wymiana urządzeń we własnym zakresie.

Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze"

Od lutego 2021 roku w urzędzie gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze":

Urząd Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy – Kubińca 101, pokój numer 209.
  +48 18 20 23 400 wew. 402
  +48 18 20 23 482
tel. kom. +48 880 720 070
  ekodoradca@gminakoscielisko.pl

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-13:00

W ramach punktu mieszkańcy gminy korzystać mogą z pomocy Ekodoradcy i składać wnioski na wymianę kotłów oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

O programie „Czyste Powietrze”

Program priorytetowy „Czyste Powietrze" skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stale na nowoczesne źródła spełniające najwyższe normy, panele fotowoltaiczne (tylko przy wymianie kotła) oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kalkulator dotacji:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność w ramach Czystego Powietrza można złożyć W GENERATORZE WNIOSKÓW na stronie:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn 

Należy założyć konto W GENERATORZE WNIOSKÓW wg poniższej instrukcji:

https://drive.google.com/file/d/1MnU29YEMDymubBahKSWt40GT7bTS_hDU/view

  1. Utwórz konto i zaloguj się na stronie internetowej GWD.
  2. Wypełnij wniosek o dofinansowanie w systemie GWD zgodnie z instrukcją (załącznik Dokumenty programowe dostępne od 3.01.2023 r.).
  3. Zweryfikuj i zatwierdź wypełniony wniosek.
  4. Wydrukuj wniosek
  5. Dołącz wymagane załączniki.
  6. Podpisz wniosek.
    UWAGA: Jeżeli jest to wersja papierowa, to należy wniosek wydrukować i podpisać a następnie wysłać wraz z załącznikami na adres WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.
    Jeżeli jet to wersja elektroniczna, to należy wszystkie dokumenty dołączyć w formie skanu i podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępny jest pod linkiem:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://docs.google.com/document/d/1Qr8AOeP8IMPt_iICMXlfx-xELTqn_avzCJj1DhBLNFo/edit#heading=h.vh5tkxyr7dau 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów.

W związku z powyższym, wyróżnia się trzy poziomy dofinansowania (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania):

- dofinasowanie do poziomu podstawowego (od 40 – 55% kosztów netto) – dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. zł (dochód roczny wykazany w PIT w polu „podstawa obliczenia podatku”). Wnioskodawca rozliczający się wspólnie z małżonkiem wpisuje we wniosku rówież dochód roczny wykazany w PIT w polu „podstawa obliczenia podatku”.

- dochód roczny ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy

- dochód roczny niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

- dofinansowane do poziomu podwyższonego (od 70 – 80% kosztów netto):

*zaświadczenia o dochodach (Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania o dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kwoty 1894 zł ( w gospodarstwie wieloosobowym ) lub kwoty 2651 zł
(w gospodarstwie jednoosobowym).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

- dofinansowanie do poziomu najwyższego ( do 100% kosztów netto):

* zaświadczenia o dochodach (Osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania o dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kwoty 1090 zł ( w gospodarstwie wieloosobowym ) a kwoty 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych6miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach:
www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfos.krakow.pl (https://portal.wfos.krakow.pl/)
https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/

Powietrze Wspólna Wartość

Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”
Od 3 stycznia 2023 roku nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Szczegółowy regulamin z załącznikami znajduje się na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania (nowe dokumenty obowiązujące od 03.01.2023r.)

Zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2023 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (wfos.krakow.pl)

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023r.:

1.    Niekwalifikowalny podatek VAT.
2.    Braku określenia granicy kosztów kwalifikowanych dla takich inwestycji jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród budowlanych.
3.    Wzrost maksymalnej wysokość dotacji z 79 tys. zł. do 135 tys. zł.
4.    Podniesienie wysokości progów dochodowych. 
5.    Umożliwienie złożenia drugiego wniosku (pod warunkiem rozliczenia poprzednio składanego wniosku i na inny zakres niż dotychczas rozliczone przedsięwzięcie, Jeśli pierwszy wniosek złożono do 14.05.2020, drugi wniosek w latach 2021-2022, to można złożyć obecnie 3 wniosek oczywiście na zakres nierozliczany we wcześniejszych dwóch wnioskach).
6.    Podniesienie kwoty dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.
7.    Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
8.    Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej  na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 procent.
9.    Kotły na drewno i/lub pellet o nieobniżonej emisyjności cząstek stałych (o wartości > 20 mg/m3), zakupione do końca 2022 r., będą dotowane tylko dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2023!

Informacji na temat wnioskowania na nowych zasadach w Programie „Czyste Powietrze” będzie udzielać Ekodoradca po wejściu w życie nowego regulaminu. 
Przypominamy, że Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” czynny jest cały czas w godzinach pracy urzędu.
Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Kościelisko tel. +48 18 20 23 482.