Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko!
Gmina Kościelisko, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, publikuje Raport o stanie gminy za rok 2023.

Raport podsumowuje działania wójta gminy w 2023 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Gminie Kościelisko. Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii rozwoju gminy oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Gminy uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin.

Raport, jako wydanie specjalne gminnego kwartalnika „Nowiny Gminy Kościelisko”, od dziś jest dostępny w urzędzie gminy, we wszystkich gminnych instytucjach, a także w sklepach i w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku.

Został także opublikowany wraz z załącznikami na stronie gminakoscielisko.pl.

Dokument został złożony do przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko i radnych, będzie prezentowany podczas Sesji Rady Gminy w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101 w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w trybie stacjonarnym.

Podczas sesji mieszkańcy mogą zabrać głos w debacie nad raportem. Reguluje to ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a konkretnie przepis zawarty w art. 28 aa tej ustawy, uchwalony w 2018 r. Na mocy ustawy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na każdej stronie listy poparcia umieszcza się następujący tytuł: „Udzielam poparcia Pani/u (imię i nazwisko), która/y chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Kościelisko za 2023 rok”. Poniżej powinny się czytelnie podpisać osoby popierające. Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy dostarczyć najpóźniej 19 czerwca 2024 r. do Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Kościelisko. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Ustawa o samorządzie gminnym określa liczbę mieszkańców mogących zabrać głos w debacie, która wynosi 15 osób. Chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i do dyskusji.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2023


Załączniki do Raportu:

Strategia rozwoju Gminy Kościelisko w latach 2023-2030
Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2023
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Opieki Społecznej w Kościelisku
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko z Organizacjami Pozarządowymi
Sprawozdanie z działalności Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki