Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2019

Raport o Stanie Gminy Kościelisko za rok 2019

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko,

Przedstawiam Państwu raport będący podsumowaniem działań przeprowadzonych przez zespół Urzędu Gminy Kościelisko wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy w roku 2019. Raport, który pokazuje wydatki w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych oraz oferty kulturalnej, z której mieliśmy okazję na co dzień korzystać.

Jaki był dla Gminy Kościelisko rok 2019 ? W moim przekonaniu był to rok dobry, rok intensywnej pracy nas wszystkich. Rok, który - mam nadzieję, również Państwu przyniósł wiele satysfakcji.

Nie był to wyłącznie czas inwestycji i nowych projektów finansowanych dzięki pozyskanym środkom, lecz także okres nowego spojrzenia na wiele dziedzin naszej działalności i wynikających z tego niełatwych decyzji. Decyzji podjętych w duchu odpowiedzialności za Gminę i jej mieszkańców. Należy do nich zaliczyć:

1. Rozpoczęcie modernizacji stadionu biathlonowego w Kirach.

Uznaliśmy, że czas najwyższy, aby korzystając ze środków przyznanych na budowę tras rekreacyjnych w ramach programu Interreg PL-SK, rozpocząć przywracanie właściwego wyglądu temu zapomnianemu przez ostatnie lata miejscu. Rozpoczęliśmy tym samym budowę Centrum Rekreacji w Kościelisku. Decyzja ta wcale nie była łatwa i oczywista, do zakończenie inwestycji potrzebne są bowiem kolejne miliony. Biorąc jednak pod uwagę nasze tradycje sportowe i historie wielu olimpijczyków pochodzących z naszej gminy, wydała mi się ona niezbędna i oczekiwana. Działanie to jest niezmiernie ważne również dla budowy potencjału naszej Gminy jako miejsca aktywności sportowej i rekreacyjnej. Inną planowaną inwestycją w tej dziedzinie jest projekt modernizacji kolejki na Butorowym Wierchu (łącznie z przywróceniem w przyszłości funkcji wyciągu narciarskiego dla połowy trasy) i utworzenie tam infrastruktury towarzyszącej (tyrolka, wieża widokowa). Prace nad tą koncepcją trwały również w roku 2019. Każda Gmina potrzebuje magnesów, nie mam wątpliwości, że te dwa obiekty mogą się nimi stać, przyciągając w niedalekiej przyszłości rzesze turystów.

2. Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Urzędu Gminy i nowe wykorzystanie zasobów lokalowych Gminy.
W posiadaniu Gminy Kościelisko znajduje się wiele budynków, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania, a ich utrzymanie generuje znaczące koszty. Koncentracja w jednym budynku Urzędu Gminy wraz z podległymi mu jednostkami, da niewątpliwie szansę na poprawę tej sytuacji.

3. Rozpoczęcie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Kościelisko.
W 2019 roku, jeszcze przed remontem drogi na Karpielówce położona została rura zasilająca. Mam nadzieję, że już w zimie 2020 gaz dotrze do części budynków na tej ulicy. W roku 2020 budowa sieci gazowej będzie kontynuowana na ul. Mocarni, a następnie na ul. Salamandra i ul. Nędzy-Kubińca.

W roku 2019 podejmowaliśmy także działania na rzecz poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa, m.in. poprzez budowę oświetlenia, montaż tablic radarowych i regulację stanu własności. W 2019 roku odbyły się dwa nabory o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i w obydwu nasza Gmina wzięła udział, pozyskując ponad 4 mln zł dofinansowania na następujące zadania:

• sołectwo Kościelisko – remont ul. Karpielówka i ul. Mocarni,

• sołectwo Witów – remont tzw. „starej drogi”,

• sołectwo Dzianisz – remont drogi głównej.

Dodatkowo udało się nam w ramach pozyskanych środków z funduszu rolnego wykonać kompleksowy remont dwóch dróg w Dzianiszu, a także wybudować nowe punkty oświetleniowe (DW Nędzówka, ul. Sobiczkowa, Sywarne). W roku 2019 kontynuowane były ponadto inne ważne działania, takie jak budowa sieci kanalizacyjnej w Witowie (tzw. „stara droga”) i remont drogi wojewódzkiej nr 958 w Witowie, również przy udziale środków gminnych.

Natomiast w ramach prowadzonej polityki społecznej staraliśmy się dbać o wszystkich potrzebujących poczynając od najmłodszych, którym dedykowana jest działalność Placówki Wsparcia Dziennego, a kończąc na seniorach, o których dba Ośrodek Pomocy Społecznej. To bardzo ważne, by prowadząc duże i spektakularne inwestycje, nie stracić z pola widzenia najsłabszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców i zagwarantować im wszelkie wsparcie. To ważne zadanie, które spoczywa na mnie i moich pracownikach.

Rok 2019 był czasem przełomowym, jeśli chodzi o działania mające na celu ochronę przestrzeni i krajobrazu przed reklamami. Rada Gminy Kościelisko jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, przyjęła tzw. „uchwałę krajobrazową”, uchwalając Kodeks Reklamowy. Jest to dokument, określający zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała ma na celu uporządkowanie chaosu reklamowego i utrzymanie w harmonii estetyki przestrzeni naszej Gminy, która ze względu na swe położenie i turystyczny charakter, powinna w szczególny sposób dbać o to, jak jest postrzegana przez odwiedzających ją licznie gości.

Raport o stanie Gminy mówi również o porządkowaniu informacyjnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej Gminy, które dokonało się w 2019 roku. Opracowany został System Identyfikacji Wizualnej, będący w rzeczywistości systemem komunikacji z mieszkańcami i turystami przy pomocy języka graficznego. Opracowana została księga znaku herbu oraz logo promocyjne z hasłem. Nowe elementy graficzne, nowoczesne, ale nawiązujące jednak do tradycji i historii Dzianisza, Kościeliska i Witowa zastąpiły tym samym chaos estetyczny, który zaczął pojawiać się na przestrzeni ostatnich lat w elementach promocji naszej Gminy.

Jako wójt przykładam ogromną wagę do otwartej i aktywnej polityki informacyjnej, starając się docierać z wiadomościami do naszych mieszkańców za pośrednictwem różnych mediów. Ja i mój zespół dbamy o to, abyście Państwo za pośrednictwem internetu (strona internetowa Gminy, media społecznościowe), prasy (kwartalnik Nowiny Gminy Kościelisko) i innych mediów (cykliczne rozmowy w Radiu Alex) uzyskiwali dokładną, aktualna i wyczerpującą informację o wszelkich działaniach podejmowanych przez Gminę.

W Raporcie wspominamy także sierpień 2019 roku, kiedy to udało się nam zorganizować w Kościelisku duże wydarzenie sportowe. Byliśmy gospodarzem mety jednego z odcinków 76. Tour de Pologne. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach ogólnopolskich i z pewnością przyczyniło się do promocji naszej pięknej Gminy.

Ale zainicjowane zostały też nowe działania, które wcześniej nie miały miejsca, a które zyskały pozytywny odbiór u naszych mieszkańców i turystów (Jarmark Świąteczny, Akcja Dbamy Sprzątamy).

Miniony rok to także duża aktywność Gminy w dziedzinie ochrony środowiska i dbałości o poprawię jakości powietrza. Temu miały służyć działania, dzięki którym pozyskaliśmy środki zewnętrzne z programu LIFE na zatrudnienie ekodoradcy. Zamontowaliśmy na budynkach wszystkich naszych szkół czujniki Airly informujące o poziomie zanieczyszczenia powietrza.

Prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki komunalnej i podatkowej to kolejne dziedziny, którym jako zespół, poświęciliśmy w 2019 roku dużo czasu i zaangażowania. Z kolei fundusze sołeckie sprawiły, że możliwa była realizacja wielu potrzebnych postulowanych przez samych mieszkańców.

Raport, który z przyjemnością i z satysfakcją Państwu przedstawiam, opowiada o tych właśnie działaniach, a także o wielu innych, które w sumie składają się na efekty rocznej pracy mojej i zespołu Urzędu Gminy wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie naszej Gminy, dzięki aktywności których możliwe są inicjatywy integrujące społeczność i promujące nasz samorząd i naszą małą ojczyznę.

Dziękuję przedsiębiorcom i pracownikom samorządowym za trud włożony w rozwój naszej Gminy. Powtarzam często, wierząc w to głęboko, że Gmina Kościelisko to „nasza wspólna wartość”. To także nasza wspólna odpowiedzialność za jej rozwój i dalsze losy.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego opracowania, kierownikom poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych. Dziękuję w sposób szczególny Pani Skarbnik Gminy Stanisławie Czubernat, koordynatorowi niniejszego opracowania.

Wam, drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko, dziękuję za czas, który poświęcacie dla jej dobra i rozwoju, za pomysły, zaangażowanie i życzliwość. Mam nadzieję, że dokument ten stanie się podstawą do rzetelnej analizy i rzeczowej dyskusji na temat stanu Gminy Kościelisko.

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko

Do pobrania Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2019