Ogłoszenia z 2022 r.

 • Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - OGŁOSZENIE

  2022-12-27


 • Ogłoszenie wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - OGŁOSZENIE

  2022-12-27


 • ZARZĄDZENIE nr 148/2022 Wójta Gminy Koscielisko z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE KOŚCIELISKO W 2023 ROKU”. - TUTAJ
  O G Ł O S Z E N I E z dnia 15 grudnia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kościelisko w 2023 roku” - TUTAJ
  Zał. Nr 1 - WZÓR OFERTY - TUTAJ
  Zał. Nr 2 - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY - TUTAJ
  Zał. Nr 3 - WSKAŹNIKI - TUTAJ
  Zał. Nr 4 - HARMONOGRAM - TUTAJ
  Zał. Nr 5 - WZÓR UMOWY - TUTAJ
  Zał. Nr 6 - WZÓR SPRAWOZDANIA - TUTAJ
  Zał. Nr 7 - Zał. Nr 1 do Sprawozdania - TUTAJ
  Zał. Nr 8 - Zał. Nr 2 do Sprawozdania - budżet - TUTAJ
  Zał. Nr 9 - Zał. Nr 3 do Sprawozdania - TUTAJ
  Zał. Nr 10 - Oświadczenie dane osobowe - TUTAJ

  2022-12-15


 • Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - OGŁOSZENIE

 • Zał. Nr 1 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA - TUTAJ
 • Zał. Nr 2 - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
 • Zał. Nr 3 - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Zał. Nr 4 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2022 WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przygotowanie i naśnieżanie ogólnodostępnych rekreacyjnych tras biegowych w sezonie zimowym 2023 roku oraz utrzymywanie tych tras w sezonie zimowym i letnim - TUTAJ

  2022-11-30


 • Ogłoszenie Wójta o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - TUTAJ
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2022 WÓJTA GMINY KOŚĆIELISKO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023 - TUTAJ
 • Załącznik Nr 1 Do Ogłoszenia - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Załącznik Nr 2 Do Ogłoszenia - Instrukcja wypełnienia oferty - TUTAJ
 • Załącznik Nr 3 Do Ogłoszenia - UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Załączniki Nr 4 Do Ogłoszenia - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ
 • Załącznik Nr 5 Do Ogłoszenia - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - TUTAJ

  2022-11-30


 • Wójt Gminy Kościelisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

  Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 12 września 2022 r. do 26 września 2022 r. w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag przez uprawnione podmioty w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

  Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
  1) w formie elektronicznej na adres e-mail: prawnicy@gminakoscielisko.pl,
  2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko z dopiskiem „Uwagi do Rocznego Programu Współpracy”
  3) osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kościelisko, w Kościelisku ul. ul. Nędzy Kubińca 101.

  W czasie trwania konsultacji, w dniu 26.09.2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (Sala Obrad) odbędzie się spotkanie robocze i zarazem podsumowujące konsultacje w sprawie projektu w/w uchwały.

  Zarządzenie

  Załącznik nr 1 - projekt uchwały RGK

  Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia opinii i uwag

  2022-09-02


 • Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” – II edycja.

  O dofinansowanie lub sfinansowanie zadań w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Konkurs jest zaproszeniem do wykreowania i zrealizowania wartościowych projektów i zadań z zakresu: tworzenia, rozwoju, aktywizacji i promocji produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu, w tym oferty turystyki społecznej, zarzadzania siecią szlaków turystycznych, rozwoju oferty wydarzeń i przedsięwzięć środowiska branży turystycznej, a także podniesienie kompetencji przedsiębiorców i osób pracujących w środowisku branży turystycznej, rozwoju, aktywizacji i promocji oferty turystyki rowerowej.

  Termin składania ofert 13.04.2022 r.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-04-01


 • Działaj EKOlogicznie! Weź udział w Otwartym Konkursie Ofert EkoMałopolska! Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO.

  W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań w czterech priorytetach:
  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów
  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza
  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu
  Dzień z Ekomałopolską - impreza ekologiczna w terminie 25.06.2022 r.

  Termin składania ofert 19.04.2022 r.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-04-12


 • Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom

  Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2022 r.

  Termin składania ofert 04.04.2022 r. do godz. 15.00.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-03-10


 • Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Wójt Gminy Kościelisko ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r.

  Termin składania ofert 30.03.2022 r.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-03-08

 • Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Kocham Polskę”

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i przedstawiania swoich projektów edukacyjnych, których celem będzie wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej.

  Termin składania ofert 31.03.2022 r.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-03-03

 • Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych.
  Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

  Termin składania ofert 31.03.2022 r.

  Szczegóły dostępne TUTAJ

  2022-03-02