Poznaj Polskę

Dnia 14 kwietnia2022r., Gmina Kościelisko podpisała porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/167 o udzielenie wsparcia finansowego na realizacje zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach zadania „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł


Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:
* koszty przejazdu,
* bilety wstępu,
* usługa przewodnicka,
* zakwaterowanie,
* wyżywienie,
* ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia porozumienia do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

 

Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji i środków własnych i wynosi łącznie  57 075,00zł.

Przyznana kwota dotacji to  34 920,00 zł.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania finansowego wkładu własnego w wysokości  22 155,00 zł.

 

Wnioski o dofinansowanie wycieczek w ramach porozumienia zostały złożone przez  następujące szkoły  Gminy Kościelisko:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku – klasy I – III - kwota dofinansowania wycieczki 4 800,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku – klasy IV – VIII - kwota dofinansowania wycieczki 15 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu – klasy I – III - kwota dofinansowania wycieczki  3 760,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu – klasy I – III - kwota dofinansowania wycieczki    3 600,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu – klasy IV – VIII - kwota dofinansowania wycieczki    3 760,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu – klasy IV – VIII - kwota dofinansowania wycieczki    4 000,00 zł